HOITOON PÄÄSY JA ODOTUSAJAT

 

Maaliskuun alusta 2005 voimaan astuneen lain (855/2004) mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan tässä laissa säädetyn erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein.

Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle henkilölle on annettava hänen sairaudentilansa edellyttämä hoito välittömästi ja ei-kiireellisen hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun sen toimintayksikköön. Tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee julkaista tiedot lain määrittämistä odotusajoista. 

STM:n tietopaketti hoitoon pääsyn perusteista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Hoitoon pääsyn seuranta