​Vajaaravitsemushanke

Vajaaravitsemusriskin tunnistaminen ja tehostettu ravitsemushoito - projekti
1.1.2017 - 31.12.2018

Vajaaravitsemus on yksi merkittävimmistä sairaalapotilaiden komplikaatioalttiutta lisäävistä tekijöistä. Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy on sen hoitoa edullisempaa. Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että vajaaravitsemus voi lisätä sairaanhoidon menoja vuositasolla jopa 10 miljardia euroa. Oletettavasti vajaaravitsemuksen aiheuttamat kustannukset Suomessakin ovat merkittäviä. Kustannusten lisäksi vajaaravitsemus aiheuttaa sairaalapotilaille inhimillistä kärsimystä lisäämällä komplikaatioriskiä ja hidastamalla toipumista. Systemaattisella seulonnalla voidaan tunnistaa vajaaravitsemuksen riskissä olevat ja panostaa ravitsemushoitoon ajoissa. Vajaaravitsemusriskissä olevan potilaan hoitoon seulonta antaa tärkeää tietoa, jonka mukaan ravitsemushoito voidaan tarkemmin suunnitella hoidon edetessä. 

Hankkeen tavoitteet OYS:ssa

  • Luoda toimintamalli systemaattiseen potilaiden vajaaravitsemusriskin tunnistamiseen ja kirjaamiseen sekä tehostetun ravitsemushoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • Toteuttaa ravitsemushoidon toimintakäytäntöjen syvällisempi muutos ja toimintayksiköiden yhteinen oppimisprosessi
  • Pitkän aikavälin tavoitteena toimintamallin juurtuminen kaikille OYS:n osastoille, toimintamallin levittäminen ESKO-sairaaloihin 

Toimenpiteet ja tulokset:

  • Koulutetaan hoitohenkilökunta potilaiden vajaaravitsemusriskin tunnistamiseen yhteistyössä toimintayksiköiden ravitsemusyhdyshenkilöiden kanssa.
  • Vajaaravitsemusriskin arvioinnissa käytetään NRS 2002 -menetelmää, joka on integroitu ESKO -potilastietojärjestelmään.
  • Potilaan ravitsemushoidon tehostamiseksi on laadittu yhtenäiset toimintaohjeet, jonka avulla henkilökunta osaa toteuttaa potilaan yksilöllisen ravitsemushoidon ja moniammatillisena yhteistyönä
  • Kehittämistyön tuloksena syntyy ravitsemushoitoprosessi ja ravitsemuskuntoutuksen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kaikkien potilasryhmien hoidossa ja kaikissa ESKO- sairaaloissa ja hoitoyksiköissä

Materiaalit:

Hankkeen loppuraportti

Ravitsemushoitosuositus

Potilaan ravitsemuksen polku

 Hankkeen vastuuhenkilöt

Juha Saarnio
Projektin johtaja
Osastonylilääkäri
Operatiivinen tulosalue, PPSHP 

Leea Järvi
Projektipäällikkö
Terveyden edistämisen koordinaattori
Perusterveydenhuollon yksikkö PPSHP 

Merja Jäntti
Ravitsemussuunnittelija
Ravitsemussuunnittelu, PPSHP

Hannele Lindeman
Tietojärjestelmäasiantuntija
Tietohallinto, PPSHP

Taito Silvola
Suunnittelija
Tietohallinto, PPSHP

Saija Mattila
projektityöntekijä
Sairaanhoitaja
Operatiivinen tulosalue, PPSHP

Lisätietoja:
Leea Järvi, leea.jarvi(a)ppshp.fi,
040 7576 711
Saija Mattila, saija.mattila(a)ppshp.fi