Kantelun käsittely

Terveydenhuollossa potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella eri valvoville viranomaisille, jos hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Kantelu ei ole muutoksenhakukeino, joten valvova viranomainen ei voi muuttaa viranhaltijan tai organisaation päätöstä.

Ennen kantelun tekemistä on hyvä selvittää muita keinoja, joilla asia voitaisiin ratkaista. Keskustelu hoitoa antaneen ammattihenkilön tai hänen esimiehensä kanssa selvittää usein mahdollisia hoitotilanteen väärinkäsityksiä ja tuo lisää tietoa asiasta. Keskustelun lisäksi voi potilas/omainen tehdä muistutuksen yksikön terveydenhoidosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen tekeminen ei sulje pois mahdollisuutta tehdä samasta asiasta kantelua, potilasvahinkoilmoitusta tai muutoksenhakua (mikäli asia on sellainen, josta muutoksenhakuoikeus on olemassa).

Kantelua varten on hyvä tutustua eri valvovien viranomaisten (katso linkit oikealla) www-sivustoille, joista löytyy yleistietoa kyseessä olevasta valvontaviranomaisesta ja myös lomake kantelun tekoon sekä kantelun lähettämisosoite.

Jos valvova viranomainen arvioi, että sille osoitettu kantelu (josta ei aiemmin ole tehty muistutusta) on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, se voi siirtää asian organisaatioon, jonka toimintaan asiakkaan tyytymättömyys kohdistuu. Kantelun siirrosta toimintayksikköön muistutuksena käsiteltäväksi valvova viranomainen ilmoittaa kantelun tekijälle

Valvova viranomainen pyytää saamaansa kanteluun lausunnon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriltä. Valvontaviranomaiselle antamansa lausunnon perustana ovat johtajaylilääkärin asianosaisista​ henkilöiltä pyytämät selvitykset ja vastineet. Saatuaan lausunnon sairaanhoitopiiristä antaa valvova viranomainen kantelun päätöksen tiedoksi sekä johtajaylilääkärille että kantelun tekijälle. Kanteluiden päätökset lähetetään johtajaylilääkärin kansliasta tiedoksi myös tapahtumapaikan tulosalueen ylilääkärille/asianosaisille. Kanteluun liittyvät asiapaperit arkistoidaan hallintoon johtajaylilääkärin kansliaan erilleen potilaan potilasasiakirjoista. Kanteluja ja niihin saatuja päätöksiä tulee käsitellä organisaation eri tasoilla säännöllisesti.