Muistutuksen käsittely

​Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92, potilaslaki) antaa terveydenhuollon palvelujen käyttäjälle mahdollisuuden muistutuksen tekoon, jos hän on tyytymätön saamaansa hoitoon, kokee tulleensa huonosti kohdelluksi asioidessaan terveydenhuollossa tai huomaa muuta tyytymättömyyden aihetta hoidossaan. Muistutusten käsittelystä vastaa sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri yhdessä tulosalueiden johdon kanssa. Muistutusprosesseja arvioivat ja kehittävät mm. potilasasiamiehet ja laatupäälliköt. Hallintaohjelman avulla seurataan yksittäisten muistutusprosessien kulkua ja niihin vastaamista.

Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos annettu vastaus ei asianosaista tyydytä, hänellä on mahdollisuus jatkotoimenpiteenä tehdä kantelu valvoville viranomaisille. Mikäli muistutuksen käsittelyn aikana ilmenee, että kyseessä voi olla potilasvahinko, vahingonkorvausasia tai muu seuraamus, informoi sairaalan henkilökunta potilasta.


Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala, psykiatria ja kehitysvammahuolto

– muistutuksen käsittely

Muistutus lähetetään Oulun yliopistolliseen sairaalaan osoitteeseen: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Arkisto, potilashallinnollinen kirjaamo, PL 50, 90029 OYS

Tulos-/vastuualueelta lähetetään muistutuksen tekijälle kirjeellä tieto muistutuksen saapumisesta ja sen käsittelyyn ottamisesta. Tulos-/vastuualueen johtaja käsittelee asian pyytämällä muistutukseen liittyviltä henkilöiltä vastineet oman vastauksensa pohjaksi. Muistutus käsitellään ilman aiheetonta viivettä ja siihen annetun vastauksen tulee olla perusteltu ja potilaalle ymmärrettävä ja siitä tulee ilmetä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty muistutuksen johdosta.

Tulos-/vastuualueen johtajan vastaus lähetetään aina potilaalle, ellei potilas ole antanut valtakirjaa muistutuksen tekijälle. Mikäli tekijä on muu kuin potilas eikä valtakirjaa ei ole, lähetetään muistutuksen tekijälle tieto asian käsittelystä ja vastaus sekä kopio muistutuksesta lähetetään potilaalle. Vainajaa koskevien muistutusten vastaukset lähetetään potilaan kuolinpesän nimellä vainajan kotiosoitteeseen. Valvovalle viranomaiselle alun perin kanteluna saapuneen ja muistutuksena terveydenhuollon organisaatioon käsiteltäväksi siirrettyyn asiaan vastaus lähetetään edellä mainitun mukaisesti sekä ao. valvontaviranomaiselle.

Muistutusprosessiin liittyvä asiakirjat arkistoidaan ja niiden säilytysaika on 10 vuotta eikä niitä liitetä potilasasiakirjoihin.


 Lomakkeet