Muistutus ja sen käsittely

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92, potilaslaki) antaa terveydenhuollon palvelujen käyttäjälle mahdollisuuden muistutuksen tekoon, jos hän on tyytymätön saamaansa hoitoon, kokee tulleensa huonosti kohdelluksi asioidessaan terveydenhuollossa tai huomaa muuta tyytymättömyyden aihetta hoidossaan. Muistutusten käsittelystä vastaa sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri yhdessä tulosalueiden johdon kanssa.

Mikäli muistutuksen käsittelyn aikana ilmenee, että kyseessä voi olla potilasvahinko, vahingonkorvausasia tai muu seuraamus, tulee tästä informoida potilasta muistutusvastauksessa. Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos annettu vastaus ei asianosaista tyydytä, hänellä on mahdollisuus jatkotoimenpiteenä tehdä kantelu valvoville viranomaisille.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoyksiköitä koskevat muistutukset lähetetään Oulun yliopistolliseen sairaalaan osoitteeseen:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, potilashallinnollinen kirjaamo, PL 50, 90029 OYS

 

Potilashallinnollisesta kirjaamosta lähetetään muistutuksen tekijälle kirjeitse ilmoitus muistutuksen käsittelyyn otosta sekä välitetään muistutus ko. tulos-/vastuualueen johtajalle. Hän käsittelee asian pyytämällä muistutukseen liittyviltä henkilöiltä selvitykset​ oman vastauksensa pohjaksi. Muistutusvastaus sisältää varsinaisen perustellun vastauksen lisäksi kuvauksen toimenpiteistä, joihin muistutuksen johdosta on ryhdytty. Muistutus käsitellään ilman aiheetonta viivettä. Joissakin erityisissä tilanteissa voidaan tulos-/vastuualueen johtajan harkinnan perusteella päätyä käsittelemään muistutus yhteistyöpalaveri/neuvottelu -menettelyllä. Tilaisuudesta laaditaan muistio, joka tallennetaan TWEB:iin ja postitetaan asianomaisille.

Tulos-/vastuualueen johtajan vastaus lähetetään aina potilaalle. Jos potilas on muistutuslomakkeessa valtuuttanut jonkun henkilön muistutuksen tekemiseen, lähetetään muistutusvastaus sekä potilaalle että valtuutetulle.

Mikäli tekijä on muu kuin potilas eikä valtakirjaa ole, lähetetään muistutuksen tekijälle tieto, että asia on käsitelty ja vastaus on lähetetty potilaalle. Potilaalle itselleen lähetetään kopio muistutuksesta ja vastaus siihen. Vainajaa koskevien muistutusten vastaukset lähetetään potilaan kuolinpesän nimellä vainajan kotiosoitteeseen. Jos kyseessä on valvovalle viranomaiselle tehty kantelu, joka on siirretty sairaalaan muistutuksena käsiteltäväksi, annetaan muistutuksen vastaus tiedoksi myös siirron tehneelle viranomaiselle. Muistutusprosessiin liittyvä asiakirjat arkistoidaan ja niiden säilytysaika on 12 vuotta eikä niitä liitetä potilasasiakirjoihin.


 Lomakkeet