Tietosuoja

Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus

1. Oikeus saada kopioita ja potilasasiakirjojen tarkastusoikeus

Potilaalla on oikeus saada kopioita ja tarkastaa potilasasiakirjansa.

Kopioita voi pyytää joko käynnin yhteydessä tai lähettämällä arkistoon kirjallinen pyyntö. Kopiot toimitetaan yhden kerran vuodessa ilmaiseksi (poikkeus: digitaalisten kuvien kopiointi 16 €). Tarkastusoikeuttaan potilas voi toteuttaa varaamalla ajan lääkäriltä, jolloin hän voi yhdessä lääkärin kanssa käydä läpi potilasasiakirjatietojaan. Tarkastusoikeuden toteuttamiseen liittyvä käynti on maksuton.

2. Oikeus saada tietoa potilastietojen käytöstä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisterin käyttölokiin tallennetaan tiedot kaikista potilastietojen käsittelyyn liittyvistä tapahtumista. Potilasrekisteri kattaa Oulun yliopistollisen ja Oulaskankaan sairaalan.

Potilaalla tai laillisella edustajalla on oikeus saada tietää, kuka tai ketkä ovat käsitelleet potilaan tietoja. Lokitietoja voi pyytää joko vapaamuotoisella kirjeellä tai Potilasrekisterin lokitietopyyntö -lomakkeella.

Jos potilaalla tai hänen laillisella edustajallaan on tietojen väärinkäyttöepäily, hän voi pyytää asiasta selvityksen joko vapaamuotoisella kirjeellä tai Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä -lomakkeella. Väärinkäytösepäilyn selvittämistä varten pyynnössä tulee olla tarvittavat tiedot:

  • epäilty väärinkäytön ajankohta;
  • miten epäily syntyi – tietojen ilmaiseminen tai hyväksikäyttö;
  • epäilty käyttäjä tai tekijä;
  • minkälaisista tiedoista on kysymys tai mihin tietojärjestelmään epäilyt viittaavat;
  • muut mahdolliset lisätiedot.

Lokitietopyyntö ja selvityspyyntö ovat pääsääntöisesti henkilökohtaisia oikeuksia. Alle 12-vuotiaan huoltaja, alle 12-vuotiaan tai vajaavaltaisen laillinen edustaja voivat tehdä lokitieto- tai selvityspyynnön. Laillisen edustajan on osoitettava oikeutensa tiedonsaantiin.

Kirjalliset, allekirjoitetut pyynnöt lähetetään osoitteeseen:

PPSHP / Tietosuojavastaava
PL 50
90029 OYS

3. Potilasasiakirjatietojen korjaaminen

Henkilötietolain 22.4.1999/523 mukaan rekisterinpitäjän on potilaan vaatimuksesta poistettava, muutettava tai täydennettävä henkilörekisterissä oleva virheellinen henkilötieto. Potilas voi käyttää tiedon korjaamisvaatimuksen hoitamisessa asiamiestä valtakirjalla.

Alaikäisen huoltajalla on oikeus vaatia rekisteritietojen korjaamista. Mikäli yhteishuoltajuudessa olevan alaikäistä koskevan merkinnän korjaamisvaatimuksessa on molempien huoltajien allekirjoitus, asian käsittely nopeutuu. Jos yhteishuoltajuudessa olevan alaikäisen huoltajista toinen vaatii korjaamista, tieto vaatimuksesta toimitetaan toiselle huoltajalle kannanottoa varten. Päätös annetaan tiedoksi molemmille huoltajille.

Mikäli terveydenhuollon ammattilainen on todennut alaikäisen riittävän kypsäksi päättämään hoidostaan ja samalla tietojensa luovutuksesta, on alaikäinen myös riittävän kypsä itsenäisesti pyytämään potilasasiakirjamerkintöjen korjaamista tai poistamista eikä hän tarvitse huoltajan lupaa.

Potilaan on esitettävä sanatarkasti ne tiedot, jotka hän haluaa poistettavaksi tai muutettavaksi. Allekirjoitettu korjaamisvaatimus toimitetaan osoitteella OYS potilaskertomusarkisto, PL 50, 90029 OYS. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy potilaan vaatimusta tiedon korjaamisesta, rekisterinpitäjän edustajan on annettava asiasta kirjallinen todistus perusteineen.

4. Lasta ja nuorta koskevien tietojen luovutus

Tarkastusoikeudesta säädetään henkilötietolaissa (HeL 523/1999). Tarkastusoikeuden nojalla alaikäisellä, jota hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen itsensä kanssa ja huoltajilla on oikeus sekä nähdä potilasasiakirjatiedot että saada niistä pyynnöstä kopiot. Luontevimmin tarkastusoikeutta voi käyttää osastojaksolla tai pkl-käynnin yhteydessä. Hyvän käytännön mukaista on tarjota mahdollisuus keskustella asiakirjoista ja niiden herättämistä kysymyksistä hoidon aikana. lapsen/nuoren/huoltajien niin halutessa. Tarkastusoikeuden voi toteuttaa myös varaamalla tätä varten erikseen esim. pkl-ajan. Käynti on potilaalle ilmainen. Kopioita voi pyytää joko osastojakson tai pkl-käyntien yhteydessä hoitavalta lääkäriltä tai lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen PPSHP Arkisto PL 50 90029 OYS. Mikäli on perusteltua kieltää tarkastusoikeus, siitä pitää antaa pyytäjälle kirjallinen kieltäytymistodistus, josta näkyy syy tarkastusoikeuden epäämiseen. Tietojen pyytäjä voi halutessaan viedä asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Yhteishuoltajuudessa tarkastusoikeus on molemmilla vanhemmilla itsenäisesti eli toisen huoltajan lupaa ei tarvitse kysyä. Yksinhuoltajuudessa lupa lasta/nuorta koskeviin tietoihin on vain nimetyllä huoltajalla. Korkein oikeus on katsonut (KKO:2003:7), että tuomioistuimen määräyksellä voi myös huollosta erotetulla vanhemmalla olla tarkastusoikeus lapsen/nuoren potilasasiakirjoihin. Mikäli tietojen tarkastusta pyytävä vetoaa tähän, niin tuomioistuimen päätös on syytä pyytää nähtäväksi. ennen tietojen luovutusta. Edunvalvojalla on oikeus tarkastaa päämiehen (=lapsen/nuoren) hänen puolestaan vain silloin kun tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvojalle annettuun määräykseen. Pelkästään taloudellisten asioiden edunvalvontaan liittyvä määräys ei oikeuta tarkastamaan potilasasiakirjoja.

Alaikäisellä on oikeus kieltää tietojensa luovutus huoltajilleen, mikäli hänen katsotaan olevan riittävän kypsä arvioimaan tilannettaan ja päättämään hoidostaan. Alaikäisen ikään, kehitystasoon tai asian laatuun liittyvät kypsyyden arvioi lasta hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Aina, kun arvioidaan kypsyyttä päättää em. asioista, pitää päätökset ja niiden perustelut kirjata potilasasiakirjoihin.

Lastensuojeluun liittyvien tietojen luovuttaminen muille viranomaisille (esim. kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, lakimiehille) tehdään kirjallisen luovutuspyynnön perusteella. Luovutuspyynnössä tulee ilmetä lain kohta, johon tietoa pyytävä vetoaa. Kopio pyynnöstä liitetään potilasasiakirjoihin.

Tarkastusoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää valtakirjalla asianajajan tai muun henkilön toteutettavaksi.

5. Vainajan tietosuoja

Salassapitovelvollisuus ja potilaan tietosuoja säilyvät myös kuoleman jälkeen.

Vainajan elinaikaisista potilasasiakirjoista saa kopioita ainoastaan perustellulla pyynnöllä silloin kun tietojen saaminen on välttämätöntä vainajan tai perillisten etujen tai oikeuksin selvittämiseksi tai toteuttamiseksi, esim. epäily potilasvahingosta tai testamenttikiista. Kirjallinen pyyntö perusteluineen lähetetään PPSHP:n arkistoon osoite: PL 50 90029 OYS.

6. Salassapito

Sairaalan henkilökunnan ja opiskelijoiden on pidettävä salassa potilaiden sairaudet ja heidän henkilökohtaiset asiansa. Sairaalan henkilökunta toivoo myös potilaiden apua tässä tärkeässä asiassa, jotta hekin pitäisivät luottamuksellisina tietoonsa tulleet potilastovereita koskevat asiat

 

 Lomakkeet

 

 

Potilasrekisterin lokitietopyyntöhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/Lomakkeet sislttyyppi/Potilasrekisterin lokitietopyyntö.docxPotilasrekisterin lokitietopyyntö
Rekisteritietojen korjaamisvaatimushttps://www.ppshp.fi/dokumentit/Lomakkeet sislttyyppi/Rekisteritietojen korjaamisvaatimus.docxRekisteritietojen korjaamisvaatimus
Rekisteritietojen tarkastuspyyntöhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/Lomakkeet sislttyyppi/Rekisteritietojen tarkastuspyyntö.docxRekisteritietojen tarkastuspyyntö
Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystähttps://www.ppshp.fi/dokumentit/Lomakkeet sislttyyppi/Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä.docxSelvityspyyntö potilastietojen käsittelystä