Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus

1. Oikeus saada kopioita potilasasiakirjoista ja tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain nojalla oikeus tietää, onko rekisterissä häntä koskevia tietoja, ja jos niitä on, oikeus tarkastaa ne. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen.

Mikäli haluat tarkastaa potilastietosi pyytämällä ne kopioina, täytä tarkastuspyyntölomake tai laadi pyyntö vapaamuotoisesti (tarvittavat tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja hoidon aihe/ajanjakso). Lähetä allekirjoitettu pyyntö osoitteeseen PPSHP/Potilaskertomusarkisto, PL 50, 90029 OYS. 

Voit käyttää tarkastusoikeuttasi myös poliklinikkakäyntisi yhteydessä tai ollessasi osastojaksolla. Jos haluat tarkastaa toisen erikoisalan tiedot, aiemman hoitojakson tiedot tai et ole tällä hetkellä aktiivisesti hoidossa, toimita allekirjoitettu tarkastuspyyntölomake tai vapaamuotoinen pyyntö henkilö- ja yhteystietoineen PPSHP:n potilaskertomusarkistoon. Merkitse pyyntöön, että haluat tarkastaa tietosi paikana päällä. Sinulle voidaan varata maksuton käynti viimeksi hoitaneeseen yksikköön, jossa voit tarkastaa potilastietosi terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa.

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain erityisestä syystä, ja kielteisestä päätöksestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy. Digitaalisten kuvantamistutkimusten sähköisestä kopioinnista peritään 16 € maksu.

 

2. Oikeus saada tietoa potilastietojen käytöstä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tallennetaan lokitietoja kaikesta potilastietojen käsittelystä. Sinulla on oikeus saada tieto siitä, kuka tai ketkä ovat käsitelleet potilastietojasi. Voit tehdä pyynnön vapaamuotoisesti tai lokitietopyyntö-lomakkeella. Vapaamuotoisessa pyynnössä tarvittavat tiedot ovat nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja ajanjakso, jolta lokitietoja pyydetään. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä.

Jos epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, voit pyytää asiasta selvityksen joko vapaamuotoisesti tai selvityspyyntö-lomakkeella. Selvityspyyntöön annetaan kirjallinen vastaus.

Väärinkäytösepäilyn selvittämistä varten pyynnössä on käytävä ilmi:

  • potilaan henkilö- ja yhteystiedot
  • väärinkäytön ajankohta
  • miten epäily syntyi (tietojen ilmaiseminen tai hyväksikäyttö)
  • epäilty käyttäjä tai tekijä
  • minkälaisista tiedoista on kyse tai mihin tietojärjestelmään epäilyt viittaavat
  • muut mahdolliset lisätiedot.

Allekirjoitetut pyynnöt lähetetään osoitteella PPSHP/Tietosuojavastaava, PL 50, 90029 OYS.

Oikeus lokitietoihin on pääsääntöisesti henkilökohtainen. Potilaan lisäksi alaikäisen huoltaja tai potilaan laillinen edustaja voi tehdä lokitieto- tai lokiselvityspyynnön. Puolesta asioijan on todistettava oikeutensa tiedonsaantiin.

Oikeus lokitietoihin voidaan evätä, jos tiedossa on, että tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.

 

3. Potilasasiakirjatietojen korjaaminen

Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman aiheetonta viivästystä. Potilas voi käyttää korjaamisvaatimusasian käsittelyssä asiamiestä valtakirjalla. 

Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilö on todennut alaikäisen riittävän kypsäksi päättämään omasta hoidostaan ja samalla tietojensa luovutuksesta, on alaikäinen kyvykäs pyytämään itse tietojensa korjaamista tai poistamista eikä hän tarvitse huoltajan lupaa. Muuten alaikäisen huoltaja voi vaatia tietojen korjaamista. Jos yhteishuoltajuudessa olevan alaikäisen huoltajista vain toinen vaatii korjaamista, tieto vaatimuksesta toimitetaan toiselle huoltajalle kananottoa varten ja päätös annetaan tiedoksi molemmille huoltajille.  

Voit tehdä vaatimuksen joko korjaamisvaatimus-lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisessa pyynnössä yksilöi, vaaditko tietojen poistamista, oikaisemista vai täydentämistä ja kuvaa muutettava, poistettava tai täydennettävä merkintä on sanatarkasti. Esitä aina perustelut vaatimillesi muutoksille. Lähetä henkilö- ja yhteystietosi sisältävä, allekirjoitettu vaatimus osoitteella PPSHP/Potilaskertomusarkisto, PL 50, 90029 OYS. Ellei vaatimustasi hyväksytä, sinulle annetaan asiasta kirjallinen vastaus, jossa esitetään syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei hyväksytty.

 

4. Lasta ja nuorta koskevien tietojen luovutus

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, pystyykö alaikäinen henkilö päättämään omasta hoidostaan. Itsemääräävä alaikäinen voi tarkastaa omat potilastietonsa ja hänellä on myös oikeus kieltää tietojensa antaminen huoltajalleen.  

Muissa tapauksissa tarkastusoikeutta käyttää potilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja. Yhteishuoltajuudessa olevan alaikäisen molemmilla huoltajilla on tarkastusoikeus lapsen tietoihin itsenäisesti. Yksinhuoltajuudessa tarkastusoikeus on vain nimetyllä huoltajalla. Tuomioistuimen määräyksellä voi myös huollosta erotetulla vanhemmalla olla tarkastusoikeus alaikäisen potilasasiakirjoihin. Edunvalvojalla on oikeus tarkastaa tiedot vain silloin kun tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvojalle annettuun päätökseen. Alaikäisen puolesta asioijan on todistettava oikeutensa tiedonsaantiin.

 

5. Vainajan tietosuoja

Potilasasiakirjat ja -tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä vainajan, perillisen tai muun henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten, esimerkiksi potilasvahinko-epäilyssä tai testamenttikiistassa. 

Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilasasiakirjoja. Pyynnössä on aina mainittava peruste luovutukselle. Pyynnön voi tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Allekirjoitettu pyyntö lähetetään osoitteella PPSHP/Potilaskertomusarkisto, PL 50, 90029 OYS.

 

6. Salassapito

Potilasasiakirjoja ja -tietoja saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Sivullisia ovat kaikki muut kuin edellä mainitut henkilöt. Potilastietojasi voidaan luovuttaa sivulliselle vain suostumuksellasi tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.

Työntekijöiden, opiskelijoiden ja muiden sairaalassa toimivien henkilöiden on pidettävä salassa potilaiden terveyteen ja elämään liittyvät asiat. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Potilaana ymmärrät, että myös sinun tulee pitää salassa kuulemasi tai näkemäsi muita potilaita koskevat asiat.

 

 Lomakkeet