EETTINEN TOIMIKUNTA

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin alueellinen eettinen toimikunta - The Regional Ethics Committee of the Northern Ostrobothnia Hospital District

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin alueellinen eettinen toimikunta ohjaa, tukee sekä auttaa tutkijoita ja tutkijayhteisöjä tekemään eettisen arvioinnin kestävää tutkimusta tutkimuslain, kudoslain ja biopankkilain sekä eettisten toimikuntien työskentelyä ohjaavien muiden säädösten mukaan. Eettinen toimikunta seuraa ja ohjaa myös tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan.

Eettisen toimikunnan tehtävänä on arvioida ennakolta tutkimushankkeet ja antaa niistä lausunto. Eettinen toimikunta selvittää lausuntoaan varten, onko tutkimussuunnitelmassa otettu huomioon tutkimuslain säännökset, tietosuojasäännökset, tutkittavien asemaa koskevat kansainväliset velvoitteet sekä lääketieteellistä tutkimusta koskevat määräykset ja ohjeet. Hankkeen käsittelee se eettinen toimikunta, jonka alueella tutkimuksesta vastaava henkilö toimii tai jonka alueella tutkimus on pääasiassa tarkoitus suorittaa. Huomioitava on, että eettisen toimikunnan lausunto ei ole vielä lupa tehdä tutkimusta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tutkimusluvan antaa laitoksen-/tulos-/vastuualueen johtaja ja/tai esimies.


Kliinisistä lääketutkimuksista lausunnon antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) yhteydessä toimiva Lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA), jollei lausunnon antamista ole siirretty jonkin alueellisen eettisen toimikunnan tehtäväksi.

Tutkimuslupakäytännöt ja eettisen toimikunnan lausunnon tarve (Hallintokeskuksen tiedote 13/2009).