HALLINTO

Hallituksen alaisuudessa toimii kuntayhtymän yhtymähallinto, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja.

Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on

  1. vastaa kuntayhtymän johtamisesta, suunnittelusta, toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä sekä palvelujen laadun varmistamisesta;
  2. vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta;
  3. käyttää puhevaltaa hallituksen puolesta;
  4. vastaa työnantajatoiminnasta;
  5. vastaa kuntayhtymän edunvalvonnasta; ja
  6. vastaa yhteistyöstä jäsenkuntien kanssa, yhteydenpidosta valtion viranomaisiin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Yhtymähallinnon tehtävänä on avustaa sairaanhoitopiirin johtajaa edellä mainituissa tehtävissä sekä 

  1. luoda edellytykset tulosalueiden toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa;
  2. varmistaa tulosalueiden välisen yhteistyön toimivuus; ja
  3. vastata erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tarkoituksenmukaisen työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä.