KUNTOUTUSOHJAUS

 

Kuntoutusohjaus on asiakkaan, hänen perheensä ja lähiympäristön tukemista, ohjausta ja neuvontaa sairauden ja/tai vammautumisen aiheuttamassa muutostilanteessa. Kuntoutusohjaajat toimivat yhdyshenkilönä sairaalan, kodin, päiväkodin, koulun sekä asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien muiden ammattihenkilöiden ja viranomaisten välillä. Kuntoutusohjaajat toimivat kuntoutuksen asiantuntijoina omalla erikoisalallaan sekä tiedottavat, kouluttavat ja konsultoivat kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kuntoutusohjaaja tekee kotikäyntejä sekä muita käyntejä asiakkaan tarpeiden mukaisesti muun muassa työpaikalle, päiväkotiin tai kouluun. Kuntoutusohjaajat osallistuvat verkostokokouksiin sairaalan sisällä mutta myös kuntien terveyskeskuksissa, sosiaali- ja/tai koulutoimessa.

Kuntoutusohjaukseen kuuluvia tehtäväalueita ovat:

Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi

Kuntoutusohjaajan tekemä selvitys kokonaistilanteesta, jossa kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä sekä selviytymistä omassa elinympäristössä ja arkielämän tilanteissa.

Asiakkaan kuntoutumisen ja kuntoutusohjauksen suunnittelu

Asiakkaan kuntoutus- ja kuntoutumisprosessin suunnittelu tapahtuu yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa, usein moniammatillisessa työryhmässä. Kuntoutusohjaaja osallistuu asiakkaalle tehtävien erilaisten suunnitelmien laatimiseen ja seurantaan.

Sairastumiseen ja/tai vammautumiseen liittyvä tuki ja neuvonta

Kuntoutusohjaaja tukee asiakasta ja lähiympäristöä keskustellen, kuunnellen ja rohkaisten. Kuntoutusohjaaja kertoo sairastumiseen ja vammautumiseen liittyvistä erityispiirteistä ja niiden vaikutuksista päivittäiseen selviytymiseen. Tietoa annetaan sopeutumisvalmennuskursseista, vammaisjärjestöistä ym. tukipalveluista. Kuntoutusohjaaja toimii asiakkaan tukena erilaisten palvelujen ja tukitoimien selvittämisessä ja hakemusten laatimisessa esimerkiksi terveys-, vammais- tai sosiaalipalveluihin liittyen.

Kasvatusta ja koulunkäyntiä tukeva ohjaus

Kuntoutusohjaaja tukee ja ohjaa perhettä ja lähiyhteisöä lapsen ja nuoren kasvatuksessa ja kehityksessä ottaen huomioon sairauden ja vamman erityispiirteet.

Ammattiin ja työelämään liittyvä ohjaus

Kuntoutusohjaaja selvittää yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa sairauden tai vamman aiheuttamat rajoitteet sekä yksilölliset mahdollisuudet oikean ammatin valintaan, koulutukseen tai työelämään paluuseen.

Ensitieto ja sopeutumisvalmennus -kurssitoiminta

Kuntoutusohjaaja voi toimia ensitietopäivillä tai kursseilla luennoitsijana tai työntekijänä. Kuntoutusohjaaja toimii usein myös kurssivastaavan tehtävässä, jolloin hän vastaa erikoisalan kurssin kokonaisjärjestelyistä.

Elinympäristössä selviytymisen tukeminen ja apuvälinepalvelut

Kuntoutusohjaaja arvioi asiakkaan selviytymistä omassa elinympäristössään ja tekee arvioinnin pohjalta lausuntoja ja suosituksia tukitoimenpiteistä ja palveluista kuten esimerkiksi asunnonmuutostöistä. Itsenäistä selviytymistä tuetaan erilaisin apuvälinejärjestelyin, jossa kuntoutusohjaajan rooli voi vaihdella yhdyshenkilöstä apuvälineen käytön ohjaukseen ja seurantaan. 

Aloitteen kuntoutusohjaukseen voivat tehdä terveydenhuollon, sosiaalitoimen tai jonkin muun kuntoutustahon työntekijät tai asiakas itse. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle ja hänen perheelleen maksutonta. 

Kuntoutusohjaajien yhteystiedot