HOIDON LAATU JA TURVALLISUUS

 

Potilaalla on oikeus laadukkaaseen, turvalliseen ja asianmukaiseen hoitoon. Terveydenhuollon laadunseurantaan liittyviä rutiineja, toiminnan mittareita, hoitosuosituksia ja ohjeistuksia kehitetään niin yksittäisissä organisaatioissa, valtakunnan ja edelleen Euroopan tasolla kuin maailmanlaajuisestikin.

Potilasturvallisuutta parannamme ja varmistamme hyödyntämällä erilaisin turvallisuusjärjestelmin ja -työkaluin toiminnastamme ja tapahtuvista poikkeamista tuotettavaa tietoa. Henkilökunnan työhön perehdyttäminen täydennyskoulutuksineen, ajantasainen työ- ja potilasohjeistus, huolellinen suullinen ja kirjallinen tiedonvälitys tukevat osaltaan hoidon turvallisuutta. Potilaalla ja hänen läheisillään on keskeinen rooli hoidon laadun parantamisessa ja heidän toivotaankin aktiivisesti tuovan esille hoitoon mahdollisesti vaikuttavia asioita tai hoidosta saatuja kokemuksia (asiakaspalaute).

Sairaanhoitopiirissämme käytössä olevaan HaiPro -vaaratapahtumien raportointijärjestelmään on hoitohenkilökunnan lisäksi myös potilaillamme ja heidän läheisillään mahdollisuus tehdä ilmoitus tutkimusten/hoidon aikana havaitsemastaan vaaratapahtumasta (potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheutti tai olisi voi aiheuttaa haittaa potilaalle). Ilmoituksen voitte tehdä Vaaratilanne sairaalassa -ilmoituksen kautta. Ilmoitus kirjautuu suoraan tietokantaan jatkokäsittelyä varten.

 

Potilaiden ja omaisten osallistuminen hoitoon

Toipumisen kannalta on tärkeää, että osallistutte mahdollisimman paljon hoitonne suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilökunta kertoo, mitä voitte tehdä ja milloin kannattaa pyytää apua. Harkintanne mukaan voitte keskustella hoitoonne liittyvistä asioista myös omaistenne ja muiden läheistenne kanssa, jolloin he voivat tukea ja auttaa teitä monella tavalla.

Teillä on oikeus saada kaikki tarvitsemanne tiedot ja ohjeet selkeästi ilmaistuna hoitohenkilökunnalta. Mikäli jokin asia on vielä epäselvä sairaalasta kotiin lähdön jälkeen, voitte soittaa teitä hoitaneen osaston vastaavalle sairaanhoitajalle saadaksenne vastauksen mieltänne vaivaaviin asioihin.