YHTEISPÄIVYSTYS

Potilaana Oulun seudun yhteispäivystyksessä

 kts. myös: usein kysyttyä Yhteispäivystyksestä

Ilmoittautuminen

Päivystykseen ilmoittaudutaan vastaanotossa vuoronumeron mukaisessa järjestyksessä.

Kiireellisyysluokitus

Potilaiden hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi kokenut sairaanhoitaja. Arviointi perustuu useissa Suomen päivystyspisteissä käytössä olevaan luokitteluun. Kiireellisyyttä kuvataan A-, B-, C-, D- ja E-tunnuksella. A- ja B-ryhmät kuuluvat päivystyksellisesti erikoissairaanhoidon piiriin. C- ja D-ryhmä kuuluvat päivystyksellisesti perusterveydenhuollon piiriin. Jos terveysongelmanne on arvioitu E-ryhmään kuuluvaksi, se ei vaadi hoitoa yhteispäivystyksessä.

Potilaat tutkitaan hoidon tarpeen kiireellisyysjärjestyksessä, ei tulojärjestyksessä.

Jos yhteydenottajan terveysongelma arvioidaan E-ryhmään kuuluvaksi, niin hänelle annetaan oireiden mukaista terveysneuvontaa ja ohjataan oman terveysasemanne palveluiden piiriin. Terveysasemien yhteystiedot löytyvät kuntien internet-sivuilta ja puhelinluettelosta.

Sairauslomatodistuksia antavat terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat terveysasemien vastaanotolla. Jos vuorotyötä tekevä tarvitsee sairaslomatodistusta virka-ajan ulkopuolella, sen voi kirjoittaa yhteispäivystyksen sairaanhoitaja.

Mikäli E-ryhmään arvioinnin jälkeen voinnissa tapahtuu muutoksia ja oireet pahenevat, on syytä ottaa yhteyttä ensisijaisesti terveysneuvontapuhelimeen (08)  315 2655 tai  terveysasemalle. Terveysneuvontaan kannattaa soittaa aina, kun tarvitsette hoito-ohjeita tai tiedon oikeasta hoitopaikasta. Terveysneuvonta palvelee 24 h.

Internetissä on luotettavaa tietoa sairauksien hoidosta osoitteissa www.terveyskirjasto.fi ja www.kaypahoito.fi.

Päivystyksestä apu kiireellistä hoitoa vaativiin sairauksiin

Päivystyksessä annetaan ensiapua tapaturmiin ja kiireellistä hoitoa vaativiin sairauksiin, joita ovat esim.;

- Kova rintakipu

- Uudet halvausoireet

- Runsas verenvuoto (esim. verioksennus, iso vuotava haava)

- Vastasyntyneen lapsen kuume

- Isot vammat ja luunmurtumat

- Tajunnan tason heikentyminen, äkillinen sekavuus

- Äkillisesti alkanut kova päänsärky

- Hengitysvaikeus

- Äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu

- Kova korvakipu, johon särkylääke ei ole auttanut

Ei kiirreellistä hoitoa vaativat terveysongelmat

Sellaiset terveysongelmat, jotka eivät edellytä kiireellistä tutkimusta ja hoitoa (esim. tavanomaiset "flunssat" ja niiden jälkitaudit, pitkittynyt selkäkipu), tulee hoitaa avoterveydenhuollon päiväpalveluissa (oma terveyskeskus, työterveyshuolto). Näin varmistamme päivystyspoliklinikan kyvyn hoitaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevat potilaat sujuvasti ja laadukkaasti.

Mikäli olette epävarma siitä, miten teidän tulisi toimia, voitte soittaa puhelinneuvontaan tai ottaa yhteyttä terveysasemalle tai työterveyshuoltoon tai hakea tietoa internetistä. Internetistä löytyy luotettavaa tietoa sairauksien hoidosta osoitteesta www.terveyskirjasto.fi.

Terveysneuvontapuhelimessa, puh. (08) 315 2655, terveydenhuollon ammattilaiset ohjaavat ja neuvovat 24 h/vrk.

Mukaan otettavia asiapapereita

Potilaat kirjataan sisään henkilötunnuksella, joten henkilöllisyystodistus (esim. KELA-kortti, lapsen neuvolakortti) on hyvä ottaa mukaan.

Mikäli olette nykyisen sairautenne vuoksi ollut hoidossa muualla kuin OYS:ssa, ottakaa myös näiden käyntien tiedot mukaanne.

Edellä mainittujen lisäksi kannattaa mukaan ottaa ajan tasalla oleva lääkelista (tai reseptit käytössä olevista lääkkeistä).

Käyntimaksut

Käteistä rahaa ei päivystyksessä asioimiseen tarvita, käyntimaksusta lähetetään lasku kotiin.

Terveyskeskusmaksut (perusterveydenhuollon päivystys 18 vuotta täyttäneiltä)

  • Arkisin klo 08.00-20.00 oman terveyskeskuksen kertakäyntimaksu (hinta vaihtelee kunnittain) ja muilta 20,90 € käynniltä.
  • Arkisin klo 20.00-08.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 41,70 € jokaiselta käynniltä

Poliklinikkamaksu (erikoissairaanhoidon päivystys)

  • Jos sairaudenhoito vaatii (lisäksi) erikoissairaanhoidon lääkärin tutkimusta ja hoitoa, kirjataan käynti myös OYS:n poliklinikkakäynniksi, josta käyntimaksu on 41,70 €. Poliklinikkamaksun perimiselle ei ole ikärajaa. Tällöin yllä mainittuja terveyskeskusmaksuja ei peritä.

Reseptien uusiminen

Oulun seudun yhteispäivystyksessä ei uusita rauhoittavien lääkkeiden ja muiden pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptejä!

Em. tyyppiset lääkemääräykset tulee uusia vakituisen hoitavan lääkärin (esim. oman terveyskeskuslääkärin) vastaanotolla virka-aikana. Oulun seudun yhteispäivystyksessä ei uusita myöskään muita ei-kiireellisiä lääkemääräyksiä, vaan niidenkin uusiminen tapahtuu virka-aikana oman hoitavan lääkärin toimesta.

Palvelut

Yhteispäivystyksen sisääntuloaulassa on puhelinautomaatti.

Sekä erikoissairaanhoidon, että perusterveydenhuollon istuma-aulassa on kolikoilla toimivia juoma- ja välipala-automaatteja.

Päivystyksen tiloissa on rahanvaihtoa varten automaatti.

OYS:n kahvio Neilikka (sisäänkäynti B2) on auki arkisin klo 07.30-19.00 ja viikonloppuisin 10.00-16.00.
Muiden kahvioiden aukioloajat

Turvallisuus

Yhteispäivystyksen turvallisuudesta huolehditaan kamera- ja kulunvalvonnalla sekä ympärivuorokautisella vartioinnilla. Yhteispäivystyksen tiloissa on myös turvahälyttimiä.

Omaiset ja saattajat

Yhteispäivystyksen paariaulat on pyritty rauhoittamaan hälinältä. Tämän vuoksi paariauloissa sallitaan vain yksi saattaja yhdellä potilaalla. Näin taataan myös potilaiden intimiteettisuoja ja saadaan hoitajien työrauha säilytettyä.

Miksi lääkärin vastaanotolle pääsyä joutuu odottamaan?

Jonotusaikaan ja -tilanteeseen vaikuttavat mm. potilaiden määrä päivystyksessä, potilaiden hoidon kiireellisyys ja vaativuus, puhelinkonsultaatiot sekä yhteistyö esim. poliisin kanssa.

Ruuhkautumisesta johtuen odotusajat voivat aika ajoin olla pitkiä, jopa useita tunteja.

Potilaat joutuvat joskus myös odottamaan lääkärin määräämiä laboratorio-, röntgen- ym. tutkimuksia ja näiden tuloksien valmistumista. Lääkäri tarvitsee tutkimustuloksia voidakseen päättää potilaan jatkohoidosta. Jos odotusaika tuntuu liian pitkältä, kysykää arviota, miksi ja miten kauan joudutte vielä odottamaan.

Keneltä voi kysyä hoitoon liittyvistä asioista päivystyksessä

Omaan tai omaisenne hoitoon liittyvistä asioista saatte nopeimmin tietoa kysymällä asiasta hoitavan tiimin sairaanhoitajalta. Eri hoitotiimien sairaanhoitajat tunnistaa eri värisistä rintaneuloista.

Hoitotiimien värikoodit

Kirurgia tai neurokirurgia: Punainen

Sisätaudit: Sininen

Neurologia ja suppeat erikoisalat: Keltainen ( tai punainen )

Perusterveydenhuolto (terveyskeskus): Vihreä