POTILAILLE JA LÄHEISILLE

Potilasmaksut 1.1.2016 lähtien

 

Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin päätöksiin. Maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja avohoidosta ovat kiinteitä maksuja eikä niissä ole harkintamahdollisuutta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan potilaan kuukausimaksu määräytyy potilaan maksukyvyn mukaan. Potilaslaskut tulostetaan potilaalle käteen poliklinikkakäynnin yhteydessä ja vuodeosastolla kotiutusvaiheessa tai lähetetään jälkikäteen kotiin e-laskuina. Potilasmaksuja voi maksaa pankki- ja luottokorteilla Oulun yliopistollisessa sairaalassa seuraavassa toimipisteessä:

 • B2-aulan infopiste (ma–pe klo 7–17,  la–su klo 10–16)

Avohoito
Vuodeosastohoito 
Yhteispäivystys
Ulkomaalaiset
Asiakasmaksukatto
Yhteystiedot

Avohoitokäynti

Avohoitokäynti on potilaan käynti sairaalan poliklinikalla tai poliklinikkakäynti kliinisellä vastaanotolla, vuodeosastolla tai muussa avohoitoyksikössä tai terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvan käynti sairaalan ulkopuolella potilaan luona. Käynnin aikana potilas saa tutkimusta, hoitoa tai kuntoutusta saman sairauden, vamman tai ongelman takia. Asiakasmaksulainsäädännössä ei määritellä palvelun sisältöä.

 

Avohoidon maksut

136,80 euroa

päiväkirurginen toimenpidemaksu

41,70 euroa

poliklinikkakäynti

11,50 euroa

sarjahoitokäynti. Sarjahoitomaksu peritään jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, esimerkiksi fysio-, toiminta- ja psykoterapia, hyposensibilitaatiohoidosta, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta. Sarjahoitomaksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa (valtakunnallinen). Asiakkaan tulee esittää tositteet muualla kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saadusta sarjahoidosta.

51,40 euroa

varatun ajan käyttämättä jättäminen 15 vuotta täyttäneiltä. Aika on peruttava viimeistään varattua aikaa edeltävänä päivänä.

22,80 euroa

lastenpsykiatrian päiväsairaalan ylläpito. Peritään enintään 7 käyntikerralta kalenterivuodessa

12,00 euroa

aikuispsykiatrian päiväsairaalan ylläpito

13,45 euroa

Visalan sairaalan pien- ja kuntoutuskotien maksu

12,00 euroa

omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut

4,00 euroa

kehitysvammaisten erityishuollon asukkaan ateriamaksu työ/päivätoiminnassa.

 

Potilasmaksua ei peritä avohoidosta, kun kyseessä on:

 • lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonnasta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus 
 • yleisvaarallinen tartuntatauti ja eräät ilmoitettavat tartuntataudit
 •  ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito 
 •  hengityshalvauspotilaan hoito
 • psykiatrian avohoito, johon ei sisälly ylläpitoa
 • kehitysvammaisten neuvolatoiminta
 • potilas jää välittömästi osastolle poliklinikkakäynniltä
 • konsultaatiokäynti
 • ns. täyden korvauksen mukaan laskutettava käynti (potilaan osuus sisältyy täyden korvauksen hintaan)
 • alle 18-vuotiaan sarjahoito
 • sarjahoito 45 käyntikerran jälkeen kalenterivuodessa
 • vapaakortin voimassaoloaika
 • sotiemme 1939-1945 veteraanien poliklinikkamaksu. Sotaveteraani osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun esittämällä:

              - tammenlehvätunnuksen
              - sotilaspassin, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta
              - erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai veteraanitunnuksen myöntämisestä
              - kuvallisen Kela-kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R tai MR.

 • partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleiden siviiliuhrien ja karjan evakuointitehtävissä olleiden poliklinikkamaksu. Partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleet uhrit ja karjan evakuointiin sotatoimialueella osallistuneet osoittavat oikeutensa maksuttomaan palveluun esittämällä:

  - todistuksen Valtiokonttorin myöntämästä kertakorvauksesta
  - todistuksen Valtiokonttorin myöntämästä kuntoutusoikeudesta
  - Sota-arkiston myöntämän todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä.
Vuodeosastohoito

Hoitopäivän määrittelyssä noudatetaan kalenterivuorokauden sääntöä: hoitopäivällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää. Laitoshoito sisältää hoidon ja ylläpidon laitoksessa.

Vuodeosastohoidon hoitopäivämaksut

49,50 euroa

lyhytaikainen laitoshoito kalenterivuorokaudelta huoneen paikkaluvusta riippumatta

22,80 euroa

lyhytaikainen laitoshoito kalenterivuorokaudelta huoneen paikkaluvusta riippumatta maksukaton täyttymisen jälkeen

22,80 euroa

lyhytaikainen laitoshoito kalenterivuorokaudelta psykiatrian toimintayksikössä huoneen paikkaluvusta riippumatta

22,80 euroa

päivä- ja yöhoitomaksu

17,10 euroa

vammaisen henkilön kuntoutushoito

49,50 euroa

hoitopäivämaksu päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen toimenpidettä seuraavilta päiviltä

11,50 euroa

omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut

 

Pitkäaikaispotilaan hoitomaksu määrätään kullekin henkilökohtaisesti.

Potilasmaksua ei peritä vuodeosastohoidosta, kun kyseessä on lyhytaikainen laitoshoito:

 • lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus
 • yleisvaarallinen tartuntatauti ja eräät ilmoitettavat tartuntataudit 
 • ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito
 • hengityshalvauspotilaan hoito
 • ns. täyden korvauksen mukaan laskutettava hoito (potilasmaksu sisältyy täyden korvauksen hintaan)
 • alle 18-vuotiaan osastohoito 7 päivän jälkeen kalenterivuodessa (valtakunnallinen) lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa. Asiakkaan tulee esittää tositteet muualta kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saadusta vuodeosastohoidosta. 
 • mielenterveyslain 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua henkilöä ei tarkkailun perusteella määrätä sanotun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon
 • niiltä täysiltä hoitovuorokausilta, jolloin potilas on hoitojakson aikana poissa laitoksesta esim. loman takia (pitkäaikaishoidon maksujärjestelmässä 5 päivää ylittävältä poissaolojakson päiviltä)
 • vapaakortin voimassaoloaika alle 18-vuotiaalta lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa, vammaisen potilaan kuntoutushoidosta, yö- ja päivähoidosta.
Oulun seudun yhteispäivystyksen terveyskeskusmaksut

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä ja laskut lähetetään kotiin.

 • 41,70 euroa  arkisin klo 20.00 – 8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä jokaiselta käynniltä
 • 20,90 euroa  arkisin klo 8.00 – 20.00 jokaiselta käynniltä muille kuin sopimuskuntien asukkaille

  Sopimuskuntien asukkaille käynneistä arkisin klo 8.00 – 20.00 oma terveyskeskus lähettää terveyskeskuslaskun kotiin. Sopimuskuntia ovat  Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäntä, Tyrnävä, Siikalatva, Utajärvi ja Vaala.  
Ulkomaalaisten maksut

Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ETA-valtioissa tai Sveitsissä asuvien tulee osoittaa oikeutensa välittömään (välttämättömään) sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla EHIC-kortilla tai eurooppalaisen sairaanhoidonkortin tilapäisesti korvaavalla todistuksella tai Suomessa työskentelevät ja Suomesta eläkkeen saavat henkilöt Kelan todistuksella, jonka perusteella he voivat saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuvat saavat.

Poikkeukset pääsääntöön:

 • Jos EHIC-kortti ei ole mukana, Pohjoismaissa asuvat voivat todistaa hoito-oikeuden asuinvaltion henkilöllisyystodistuksella/passilla ja asuinvaltiossa olevalla osoitteellaan.
 • Jos EHIC-kortti ei ole mukana, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (Iso-Britanniassa) asuvat voivat todistaa hoito-oikeuden passilla ja asuinvaltiossa olevalla osoitteellaan.
 • Australiassa asuvat voivat todistaa hoito-oikeuden passilla ja asuinvaltiossa olevalla osoitteellaan. Sopimus ei koske opiskelijoita.
 • Kanadan Quebecissa asuvien tulee todistaa oikeutensa Q/SF1 tai Q/SF4-lomakkeella. Sopimus ei koske turisteja, joilla ei ole näitä lomakkeita.

EU/ETA-maissa tai Sveitsissä asuvien ei-välittömään hoitoon hakeutujien tulee esittää ennakkolupa (lomakkeet E112 tai S2)  tai heiltä peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Muista maista tulevat henkilöt maksavat todellisia kustannuksia vastaavat maksut sekä välittömästä (välttämättömästä) että ei-välittömästä hoidosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

Asiakasmaksukatolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa määritetystä palvelun käyttäjän suorittamista asiakasmaksuista kertyvää vuotuista enimmäismäärää, maksukattoa. Asiakasmaksukatto on vuoden 2016 alusta 691 euroa. Maksukertymän seurantaa varten on suunniteltu asiakasmaksukortti ja maksuvapautusta varten vapaakortti.

Maksukattoon sisältyvät seuraavat maksut:

 • lyhytaikainen laitoshoito
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutus
 • päiväkirurgia
 • poliklinikkakäynti
 • sarjahoito
 • käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin luona
 • yksilökohtainen fysioterapia sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen maksukertymään. Kun palvelun käyttäjälle ja/tai hänen huollossaan olevalle alle 18-vuotiaalle lapselle/lapsille on määrätty asiakasmaksuja kalenterivuodessa yhteensä 691 euroa, hänellä ja hänen huollossaan olevilla alle 18-vuotiailla lapsilla on oikeus saada tämän jälkeen tarvittavat maksukattoon sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kalenterivuoden loppuun maksutta lukuun ottamatta vuodeosastohoidosta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksua 22,80 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneeltä lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa.

Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea ja joita peritään erikoissairaanhoidossa järjestetystä kotisairaalahoidosta.

Maksukaton ylittymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin saamiseksi on esitettävä alkuperäiset kuitit muualta kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä suoritetuista hoitomaksuista.

Yhteystiedot

Potilas- ja kuntamaksuyksikkö

Esimies:                             08 315 4370

Laskujen eräpäivien siirrot, maksuohjelmat, perintä ja ulosotto:

                                            08 315 5779

                                            08 315 4373

                                            potilasmaksut(at)ppshp.fi

Ulkomaalaiset potilaat, työ- ja liikennetapaturma ja ammattitautiasiat:

                                            08 315 4372

                                            08 315 4475

                                            kuntalaskutus(at)ppshp.fi

Maksukattoasiat:             08 315 4163

Ostopalvelujen potilaslaskutus:

                                            08 315 5807