Etusivu > Ammattilaisille > eHealth2021 > Terveysturvallisuus tapahtumassa/Health security


Terveysturvallisuus tapahtumassa/Health security


Terveysturvallisuusohjeet on laadittu STM:n ja THL:n ​19.8.2021 antamien ohjeiden perusteella, ottaen huomioon Oulun yliopiston ohjeet sen tiloissa järjestettäviin tiloihin. Terveysturvallisuusohjeiden laatimisessa on ollut mukana Oulun yliopistollisen sairaalan infektioidentorjuntayksikkö ja ne on hyväksynyt vs. hallintoylilääkäri Kati Ojala. 


Yleistä:

 • Toivomme, että tapahtumaan tullaan terveenä. Yliopiston tiloihin ei voi tulla sairaana tai epäiltäessä koronavirustartuntaa
 • Vältetään lähikontakteja
 • Sisätiloissa suositellaan käytettävän kirurgista suu-nenäsuojainta. Järjestäjällä on paikan päällä kertakäyttöisiä maskeja tarjolla mikäli oma suojain unohtuu.
 • Yliopiston aulan WC-tiloissa on mahdollisuus käsienpesuun.
 • Käsidesiä on tarjolla tapahtumajärjestäjän toimesta.
 • Opiskelija-avustajat ohjaavat mahdollisia ruuhkapaikkoja.

 

Tilat:

 • Pääluentotilassa eli Leena Palotie -salissa on 276 istumapaikkaa. Joka toisen istuimen käyttö  tarkoittaa 138 kuulijaa saliin.
 • Toisessa luentotilassa (F101), jonne mm. avaussession esitykset striimataan, on 150 istumapaikkaa. Puolet tämän salin kapasiteetista on 75 paikkaa.
 • Luentosalien kapasiteetti mahdollistaa riittävän väljät istumapaikat

 

 • Muita tiloja postereita ja start up -sessioita varten on kolme: 102A (20 hlöä), 103A (20 hlöä) sekä 105A (30 hlöä).

 

 • Näyttelytila on lääketieteellisen tiedekunnan aulassa, joten aulatilassa tulee olemaan muitakin liikkujia kuin konferenssiosallistujat.

 

 • Ruokailu tapahtuu lääketieteellisen tiedekunnan Medisiina-ravintolassa, jossa on kolme hiukan erillään olevaa tilaa.

 

 • Iltaohjelma on to 7.10. Hotelli Lasaretissa. Lasaretista on toimitettu tapahtumajärjestäjälle terveysturvallisuussuunnitelma.

 

Yritysvierailut pe 8.10.

 • Kukin yritys on ilmoittanut maksimikapasiteettinsa, 15-30 hlöä. Vierailupaikkoja on 9, joten kapasiteetit eivät ylity. Vierailijat noudattavat yleisiä koronasuosituksia (maskit ym.). ​The health safety instructions have been prepared on the basis of the instructions issued by STM and THL on 19 August 2021, taking into account the instructions of the University of Oulu. The infection control unit of Oulu University Hospital has been involved in the preparation of the health safety instructions and they have been approved by Kati Ojala, Deputy Chief Administrative Officer.

General:
 • We hope that the event will only be attended healthy. You cannot enter the university premises if you are ill or suspected of having a coronavirus infection
 • Avoid close contact
 • It is recommended to use a surgical mask indoors. The organizer will offer disposable masks on site in case you forget your personal protective equipment.
 • There is a possibility to wash your hands in the restrooms of the university lobby.
 • Hand sanitizer is available at the event.
 • Student facilitators guide potential congestion locations.

Premises:
 • The main lecture hall, Leena Palotie auditorium, has 276 seats. Using every other seat means 138 listeners in the hall.
 • In the second lecture hall (F101), where e.g. opening session performances are streamed, there are 150 seats. Half of the capacity of this hall is 75 seats.
 • The capacity of the lecture halls allows for sufficiently spacious seating

 • There are three other spaces for posters and start-ups: 102A (20 people), 103A (20 people) and 105A (30 people).

 • ​The exhibition space is in the lobby of the Faculty of Medicine, so there will be other movers in the lobby than the conference participants.

 • Lunch is at the Faculty of Medicine’s Medisiina Restaurant, which has three slightly separated spaces.

 • The evening program is Thu 7.10. in Nordic Art Hotel Lasaretti. A health safety plan has been submitted from Lasaretti to the event organizer.

Company visits Fri 8.10.
 • ​Each company has declared its maximum capacity, 15-30 people. There are 9 places to visit, so capacities are not exceeded. Visitors should follow general covid19 safety recommendations (masks, etc.).