Etusivu > Ammattilaisille > eHealth2021 > Vierailukohteiden kuvaukset / Site visit descriptions


Vierailukohteiden kuvaukset / Site visit descriptions


V​ierailuko​hde

Kohteen kuvaus

OYS TestLab ja Tulevaisuuden sairaalan (OYS2030) projektitoimisto

30 henkilöä

 

OYS TestLabissa ja Tulevaisuuden sairaala OYS2030 -uudistamisohjelman projektitoimistossa vierailijat tutustuvat OYS:n kehittämisen "hermokeskukseen", jossa rakennetaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja mahdollistamaan "Maailman älykkäin sairaala" sekä alueellista, jatkuvaa oppimista ja kehittymistä tukevaa sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatio- ja testaustoimintaa. Vieraille esitellään mm., kuinka Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen innovaatioyhteistyön malli kehittyy yhteiskehittäen, millaisia eHealth-ratkaisuja rakennettiin kansainvälisessä inDemand-hankkeessa ja kuinka uusi OYS rakentuu - ei vain fyysisiä puitteita parantamalla, vaan yliopistollisen sairaalan toimintaa rohkeasti uudistamalla.

OAMK SimLab

2 x 15 henkilöä

 

Oamk SimLab on Oulun ammattikorkeakoulun monipuolinen sosiaali- ja terveysalan testaus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö. Oamk SimLab tarjoaa ympäristöjä terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehitykseen terveyden- ja sairaanhoidon, akuutti- ja ensihoidon, kätilötyön, kuntoutuksen, bioanalyytikan, radiografian- ja sädehoidon, suun terveydenhoidon ja optometrian aluilla. Simulaatiostudiot ovat teknologiatuettuja ympäristöjä, joissa on useita potilassimulaattoreita ja muita teknologisia laitteita.

PrintoCent

2-(3)x15 henkilöä

 

PrintoCent tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön painetun älyn ja joustavan elektroniikan valmistustekniikoiden kehittämiseen sekä uusien tuotteiden konseptien ja prototyyppien valmistukseen. Yhtenä sovellusalueena on pikadiagnostiikka. VTT Printed Intelligencen avulla on mahdollista luoda ennennäkemättömiä tuotteita: joustavia, kevyitä orgaanisia valokennoja, valaisevia pintoja, suoraan ihoon integroituja antureita sekä viestiviä pakkausmerkintöjä.

Nokia Garage

30 henkilöä

 

Nokia Garage on ainutlaatuinen demo- ja innovaatiolaboratorio, joka ottaa vastaan ja tarjoaa aktiviteetteja niin erilaisille vierailuryhmille kuin koululaisille ja opiskelijoillekin, sekä tarjoaa erilaisia koulutuksia. Vierailun kohteena toimii Nokia lippulaivalaboratorio langattoman yhteyden testaukseen. Vierailulla pääset tutustumaan langattomien mobiiliyhteyksien merkitykseen eHealthin saralla, kuten 5G:n käyttö kriittisissä infrastruktuureissa sekä muihin tapausesimerkkeihin.  

Polar

30 henkilöä

Polar Electro on perustettu 70-luvun lopulla tuoden ensimmäisenä markkinoille puettavan sykemittauksella varustetun urheilutietokoneen. Tällä hetkellä Polar on kansainvälinen yritys, jonka palvelu- ja tuotetarjonta sisältää urheiluun, hyvinvointiin, palautumiseen ja ravitsemukseen liittyviä sisältöjä.

Haltian

15 henkilöä

Haltian Empathic Building for smart hospital pyrkii vähentämään kaikki pienet ja suuret tehtävät, jotka vievät huomion pois potilaasta ja siten mahdollistaa kliinisen henkilöstön keskittymisen potilaaseen. Järjestelmä luo digitaalisen kaksosen pohjapiirroksen pohjalta, ja visualisoi ympäristön, tilankäytön ja hyödyntää sisätilojen paikannustietoja.

Topcon

30 henkilöä

Topcon Healthcare näkee silmäterveyden uusin silmin. Tavoitteemme on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille älykkäitä, arvoa tuottavia ja tehokkaita teknologiaratkaisuja hoidon ja palvelun kehittämiseksi. Topcon Healthcare pysyy jatkuvasti kehittyvän terveydenhuoltoalan aallonharjalla ja tarjoaa uusimmat kokonaisvaltaiset ratkaisut, joihin kuuluvat multimodaaliset kuvantamislaitteet, eri valmistajien laitteisiin sopivat datankäsittelyratkaisut sekä uraauurtava etälääketiedeteknologia. 

ESKO Systems Oy

2 x 15 henkilöä

Esko Systems kehittää erikoissairaanhoidon Esko-potilastietojärjestelmää, joka on tutkitusti todettu parhaaksi suomalaiseen terveydenhuoltoon. Olemme voittoa tavoittelematon inhouse-yhtiö, ja kauttamme kunnat ja julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat pääsevät mukaan luomaan ketteriä ja edullisia arjen potilastyötä tukevia tietojärjestelmäratkaisuja. Parhaillaan kehitämme Eskoon perusterveydenhuollon ratkaisua. Omistajiamme ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, 2M-IT, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja Kainuun sote.

​​KOTAS-keskus

15 henkilöä​

​KOTAS-keskus eli kotona asumisen tuen keskus on ikäihmisten palvelualueella toimiva yksikkö, jonka tavoitteena on tukea monipuolisesti ikäihmisten kotona selviämistä. Kotas-keskuksessa koordinoidaan ja kehitetään ikäihmisten tuen palveluita sekä tehdään laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. KOTAS-keskuksessa toimivat kotiutustiimi, hälytys- ja turvapalvelut, yökotihoito sekä kotihoidon varahenkilöstö-, etäkotihoito- ja optimointiyksikkö. Lisäksi KOTAS-keskuksesta koordinoidaan konsultoiva- sekä liikkuvasairaanhoitajatoimintaa, kotikuntoutusta sekä kotihoidon ICT-tukea.​

 

Site

Description

OYS TestLab and the Future Hospital (OYS2030) project office 

 

30 participants

During the site visit to OYS TestLab and Future Hospital OYS2030 project office, the visitors will become acquainted with the developmental “nerve center" of the Oulu University Hospital. At the project office new operating models and solutions are being created to enable “The World's Smartest Hospital" and to support the development of new innovation and testing practices, promoting continuous learning and development of healthcare and social welfare in Northern Ostrobothnia. The visitors will be shown for example, how the Northern Ostrobothnia wellbeing services region innovation cooperation model develops with co-creation, what types of eHealth-solutions were created in the international inDemand-project, and how the new Oulu University Hospital is being built – not only by improving physical facilities, but by boldly reforming the operations of a University Hospital.  

OAMK SimLab

2 x 15 participants

 

Oamk SimLab is versatile simulation and studio environment at Oulu University of Applied Sciences. Oamk SimLab serves test environment for product development of health technology and welfare services in areas health and wellbeing coaching, acute and emergency care, midwifery, rehabilitation, bioanalytics, radiography and ultrasound, dental care and optometry. Oamk SimLab environment includes customizable technology-supported studios with multiple patient simulators and other technical equipment

PrintoCent

2-(3)x15 participants

 

In PrintoCent, companies get easy access to new business development and pilot manufacturing resources for the introduction of printed intelligence components, systems and products, from pilot production to early market trials. Application focus areas range from rapid disposable diagnostics, smart flexible lighting, wearable products to Internet-of-Things with sensors and energy harvesting.

Nokia Garage

30 participants

 

Nokia Garage is a unique demo and innovation laboratory that receives and offers activities for different groups of visitors as well as schoolchildren and students, and offers various trainings. The destination will be Nokia's flagship laboratory for wireless connectivity testing. The visit will introduce you to the importance of wireless mobile connectivity in the field of eHealth, such as the use of 5G in critical infrastructures and other case studies.

Polar

30 participants

Polar Electro was founded in the late 70's pioneering the first wearable sports computer with heart rate measurement. Currently, Polar is global company offering products and services with sports, wellness, recovery and nutrition-related contents.

Haltian

15 participants

Haltian Empathic Building for smart hospital solution aims to reduce all small and big tasks which takes focus away from the patient to an absolute minimum and enable clinical personnel to concentrate on the patient. It creates a digital twin based on floorplan visualising various environmental data, space utilization and indoor positioning data.

Topcon

30 participants

Topcon Healthcare sees eye health differently. Our vision is to empower providers with smart, value-driven and efficient technologies for enhanced care. Keeping pace with the ever-changing landscape of the healthcare industry, Topcon Healthcare offers the latest integrated solutions including advanced multimodal imaging, vendor-neutral data management and groundbreaking remote diagnostic technology.  

ESKO Systems Oy

2 x 15 participants

Esko Systems' main product, Esko patient information system, is being developed in close cooperation with health care professionals. Studies have proved that the Esko patient information system developed for special health care is the best suited one for Finnish health care.  Via our in-house company, municipalities as well as actors in the social and health care fields are able to join in creating agile and affordable information system solutions to support and enhance everyday patient work. Currently we are developing a basic health care solution for Esko. Our owners are the Northern Ostrobothnia Hospital District, the City of Oulu, the Lapland Hospital D​​istrict, the Länsi-Pohja Healthcare District, 2M-IT, the Central Ostrobothnia Association of Social and Health Services Soite, and the Kainuu Social and Health Care Joint Authority (Kainuun sote).

​​KOTAS centre

15 participants


​The KOTAS Center, i.e. the Home Living Support Center, is a unit operating in the service area for the elderly, the aim of which is to provide comprehensive support for the elderly to survive at home. The Kotas Center coordinates and develops support services for the elderly, as well as extensive co-operation with various actors. The KOTAS Center has a repatriation team, alarm and security services, night home care and a home care deputy staff, remote home care and optimization unit. In addition, the KOTAS Center coordinates consulting and mobile nursing activities, home rehabilitation and ICT support for home care.​