Etusivu > Ammattilaisille > Hoitotyö > Ajankohtaista


Ajankohtaista

  • TtM Niko Männikkö väitteli 13.10.2017 klo 12, Lääketieteellinen tiedekunta, luentosali F202 aiheesta Nuorten ja nuorten aikuisten ongelmallinen digipelaaminen: pelaamiskäyttäytymisen ja terveyden väliset yhteydet. Tutkimuksen kuvattiin ja selitettiin 13–24-vuotiaiden nuorten ongelmallisen digipelaamiskäyttäytymisen yhteyksiä psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen terveyteen. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ongelmallisesta digipelaamisesta, helpottaa ilmiön tunnistamista ja edistää terveyskasvatusta. Digipeleillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tietokone-, konsoli-, verkko- ja mobiililaitteilla pelattavia pelejä. Tuloksia voidaan hyödyntää ongelmallisen digipelaamisen seulonnan ja ilmiöön liittyvän ohjauksen kehittämisessä.
  • TtM, ylihoitaja Päivi Lavander väitteli 20.10.2017 klo 12, luentosali 10 OYS aiheesta Nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden työnjako yliopistosairaalan muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa kuvaillaan ja analysoidaan työnjakoa välittömään potilashoitoon osallistuvan hoitohenkilökunnan välillä. Lisäksi tutkimuksessa kuvaillaan ja analysoidaan nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ja laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaon rajapintaa sekä työnjaon kehittämisen haasteita ja esteitä. Työnjaolla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla toiminta ja tehtävät järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla hoidon kokonaisuuden ja eri ammattiryhmien välisen osaamisen näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää hoitotyön johtajat, koulutuksen suunnittelijat ja terveysalan opettajat resurssien kohdentamisessa, muutosten johtamisessa ja läpiviemisessä sekä koulutuksen ja osaamisen kehittämisessä
  • Uutta, tutkittua tietoa ikääntyvien muistisairaiden hoidosta kirurgisella vuodeosastolla. TtM Nina Hynninen väittelee 16.12.2016 Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksiköstä aiheesta Ikääntyvä muistisairas kirurgisella vuodeosastolla. Yli 75-vuotiaiden potilaiden lukumäärä erikoissairaanhoidon vuodeosastolla hoidetuissa potilaissa on eniten suhteessa muihin ikäryhmiin ja samaan aikaan hoitojaksojen pituus on lyhentynyt. Hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tarvittavaa tietoa-taitoa muistisairaan potilaan hoitamisesta ja he kokevat muistisairaan potilaan hoitamisen kirurgisella vuodeosastolla fyysisesti ja psyykkisesti raskaaksi. Muistisairaan potilaan hoitotyöhön liittyvää täydennyskoulutusta tarvitaan lisää. Omaisen huoli potilaan voinnista ja häpeän tunne potilaan käytösoireista aiheuttavat puolestaan omaisen uupumista. Omaiset kokevat, että hoitohenkilökunta ja lääkärit keskittyvät rutiininomaisesti potilaan fyysisen vamman hoitamiseen.
  • Uutta hoitotieteellistä tutkimusta Oulun yliopistossa: TtM Heidi Ruotsalainen väitteli 15.4.2016 Elintapaohjausinterventioiden vaikuttavuudesta ylipainoisten ja lihavien nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja elintapamuutokseen sitoutumiseen  ja TtM Anne Oikarinen 13.5.2016 Riskitekijöihin kohdistuvan elintapaintervention vaikutukset aivoverenkiertohäiriöpotilaiden elintapaohjauksen laatuun ja elintapamuutokseen sitoutumiseen.
  • Tutkittua tietoa käsihygieniahavainnoinnista - Käsihygieniahavainnoinnilla kohti parempaa potilasturvallisuutta