Etusivu > Ammattilaisille > Hoitotyö > Painopistealueet > Asiakasnäkökulma


Asiakasnäkökulma

1. Kehitämme hoitotyön näyttöön perustuvia toimintatapoja hoidon saatavuuden, laadun ja turvallisuuden parantamiseksi yhteistyössä potilaiden kanssa


Tavoitetasot:

 • Hoitotyö perustuu tutkittuun tietoon ja on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä
 • Potilaiden hoito on optimaalista ja sen laatua ja turvallisuutta arvioidaan systemaattisesti
 • Jokainen hoitotyöntekijä hallitsee tehtävänsä, tuntee vastuunsa ja valtuutensa
 • Työnjakomalli edistää potilaiden hoidon saatavuutta
 • Potilaiden ja erikoissairaanhoidon väillä on käytössä toimivat ja helppokäyttöiset kommunikointikanavat
 • Käytössä on yhtenäinen potilaspalautejärjestelmä

Toimenpiteet:

 • Järjestämme koulutusta ja ohjaamme hoitohenkilöstöä näyttöön perustuvaan toimintaan (mm. hoitotyön suositukset, järjestelmälliset katsaukset ja yhtenäiset käytännöt)
 • Kehitämme hoitotyön sisällöllistä ja rakenteellista asiantuntijuutta
 • Olemme mukana laatimassa yhteistä toimintamallia haittatapahtumien käsittelyyn kaikille organisaation tasoille
 • Uudistamme eri henkilöstöryhmien välistä työnjakoa ja lisäämme hoitajavastaanottoja
 • Uudistamme potilasohjauksen käytäntöjä ja malleja
 • Kehitämme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä työnjakoa
 • Hyödynnämme erilaisia tiedonvälityskäytäntöjä potilaiden ohjauksessa ja informoinnissa
 • Osallistumme potilaspalautejärjestelmien kehittämiseen

 

2. Kehitämme toimintaa niin, että opiskelijat, opinnäytetyön tekijät ja tutkijat kokevat sairaalan vetovoimaiseksi

Tavoitetasot:

 • Koko sairaalassa on kattava ja kehittynyt opiskelijaohjausjärjestelmä
 • Opetussuunnitelmat ovat näyttöön perustuvia ja tukevat työelämän tavoitteita
 • Opiskelijaohjauksen laadun arviointi toteutuu Cles-mittarilla (tavoitetaso 8,5)
 • Koko henkilökunta osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen
 • Ohjauksen laatu vastaa tavoitteita
 • Sairaanhoitopiirissä on yhtenevä, toimiva ja kuvattu opinnäytetyöprosessi
 • Hoitotyöhön liittyvä tutkimus on kiinteä osa hoitotyötä ja siihen on riittävät resurssit

Toimenpiteet:

 • Kaikilla tulosalueilla on hoitotyön opiskelijoiden harjoittelun koordinoinnista vastaava opetuskoordinaattori sekä nimetyt vastuuhenkilöt
 • Opiskelijapalautteet koostetaan ja tulokset käydään läpi kaksi kertaa vuodessa, opetustoimintaa kehitetään tulosten ja kokemusten pohjalta
 • Opiskelijaohjauksen osaamista kartoitetaan ja kehitetään
 • Kaikilla tulosalueilla on opinnäytetöistä vastaava henkilö
 • Kehitämme moniammatillisia osastoharjoitteluja
 • Hoitotyön tutkimuksen resursseja vahvistetaan ja tutkimustoimintaa tehdään näkyväksi
 • Kaikilla tulosalueilla on nimetty hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöryhmä sekä edustaja hoitotyön tutkimusneuvostossa
 • Hoitotyön tutkimusneuvosto työskentelee näyttöön perustuvan toiminnan eteenpäin viemiseksi ja asiantuntijuuden kehittymisen edistämiseksi