Avohoitokäynti

Avohoitokäynti on potilaan käynti sairaalan poliklinikalla tai poliklinikkakäynti kliinisellä vastaanotolla, vuodeosastolla tai muussa avohoitoyksikössä tai terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvan käynti sairaalan ulkopuolella potilaan luona. Käynnin aikana potilas saa tutkimusta, hoitoa tai kuntoutusta saman sairauden, vamman tai ongelman takia. Asiakasmaksulainsäädännössä ei määritellä palvelun sisältöä.

 

Avohoitokäynnin maksut

Päiväkirurgiamaksu  135,10 euroa                            

Päiväkirurgiamaksu peritään toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa tai toimenpiteen kannalta tarpeenmukaisessa toimenpidetilassa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laaja-alaista puudutusta taikka puudutuksen ohella suonensisäisesti potilaalle annettavaa kipu- tai rauhoittavaa lääkitystä. Päiväkirurgiaksi katsotaan myös kaihileikkaukset huolimatta siitä, mitä anestesiamuotoa on käytetty.

Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut potilas komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään päiväkirurgiamaksun lisäksi lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.

 

Poliklinikkamaksu  41,20 euroa

Jos potilas poliklinikalla suoritetun tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi meille sairaalaan hoidettavaksi, peritään häneltä poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.

Eri poliklinikoilla tapahtuvista käynneistä samana päivänä eri sairauden takia peritään kustakin oma poliklinikkamaksu. Käynnistä vuodeosastojakson aikana toisen erikoisalan poliklinikalla eri sairauden vuoksi peritään poliklinikkamaksu hoitopäivämaksun lisäksi.

Sama poliklinikkamaksu peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.

Poliklinikkakäynnin korvaavasta etäpalvelusta peritään 35 euroa.

  

Sarjahoitomaksu  11,40 euroa

Sarjahoitomaksu peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, esimerkiksi fysio-, toiminta- ja psykoterapiasta, hyposensibilitaatiohoidosta, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta.

Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa (valtakunnallinen). Asiakkaan tulee esittää tositteet muualla kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saaduista sarjahoidoista.

Jos sarjahoidon käynti on poliklinikkakäynnin yhteydessä, peritään tällöin poliklinikkamaksun lisäksi myös sarjahoitomaksu. Sarjahoitomaksuja voidaan periä useampiakin samalta päivältä.

Sarjahoitokäynnin korvaavasta etäpalvelusta peritään 9,70 euroa.

 

Sakkomaksu 15 vuotta täyttäneiltä  50,80 euroa

Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä/peruuttamatta jätetystä ennakolta varatusta vastaanottoajasta peritään ns. sakkomaksu. Aika on peruttava ajan antaneeseen yksikköön viimeistään varattua aikaa edeltävänä päivänä.

 

Omaishoidon maksu  11,40 euroa

Maksu peritään omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista. Perityt maksut eivät kuulu maksukattoon.