Etusivu > Tutkimus ja opetus > Opetustoiminta > Sosiaali- ja terveysalan opetus


Sosiaali- ja terveysalan opetus

​​HUOM!​​​​​​​​​​​​​​​

Koronavirustilanteen vuoksi opiskelijat välttäkää turhaa asiointia rekisteröintipisteessä. Palautukset voi pudottaa postilaatikkoon. Rekisteröintipiste palvelee to 19.3. alkaen klo 6.30 - 15.30 

 

Huomioitava ennen harjoittelua, että kaikkien lähipotilastyöhön (alle 2 metriä potilaasta) osallistuvien työntekijöiden, opiskelijoiden ja heitä käytännön työssä ohjaavien opettajien kausi-influenssarokotus on välttämätön (ellei rokotukselle ole vasta-aihetta) influenssan leviämisen estämiseksi. Mikäli henkilökuntaan kuuluva tai opiskelija ei ole ottanut rokotetta tai on kieltäytynyt antamasta tietoa mahdollisesta kausi-influenssarokotuksestaan, hän ei voi osallistua potilaiden lähellä työskentelyyn ilman kirurgista suu-nenäsuojusta.

 

Käytännön harjoittelu

 1. Harjoittelupaikan varaaminen
 2. Harjoitteluun valmistautuminen
 3. Harjoittelun aloitus
 4. PPSHP järjestää opiskelijoille tietosuoja- ja tietoturvaluennot 
 5. Harjoittelujakson aikana
 6. Harjoittelun arviointi
 7. Opiskelijan palaute henkilökunnalle ja harjoittelupaikkaan

Sairaanhoitopiirimme sairaalat ovat merkittäviä opiskelu- ja harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoille. Onnistunut harjoittelu edellyttää opiskelijoiden ja työyhteisön hyvää valmistautumista. Opiskelijoiden on hyvä tutustua internetin kautta tulevaan harjoittelupaikkaan ja miettiä harjoittelujakson tavoitteita sekä kerrata oppimissisältöihin liittyviä teoriaopintoja.

 

1. Harjoittelupaikan varaaminen

Oppilaitokset varaavat harjoittelupaikat opetuskoordinaattoreilta tai muilta nimetyiltä yhdyshenkilöiltä kevään harjoittelujen osalta viimeistään lokakuun loppuun ja syksyn harjoittelujen osalta maaliskuun loppuun mennessä.

Harjoitteluun liittyvät muutokset, perumiset ja lisävaraukset tehdään opetuskoordinaattorille. Jo sovittuihin harjoittelujaksoihin liittyvät muutokset tulee tehdä kuukausi ennen jakson alkamista. Peruuttamattomista ja lyhyemmillä aikaväleillä tehdyistä opiskelupaikkojen peruuntumisista peritään maksu. Opetuskoordinaattori tiedottaa hyväksyttyihin opiskelijasijoitussuunnitelmiin tulevista muutoksista osastonhoitajille ja opiskelijavastaaville sekä ylihoitajalle.

 

2. Harjoitteluun valmistautuminen

Opiskelijan tulee lähettää oppimisportfolionsa 2 viikkoa ennen harjoittelua tulevaan harjoittelupaikkaan opetuskoordinaattorin tai yhdyshenkilön kautta mieluiten sähköpostitse. Oppimisportfoliossa opiskelija kuvaa lyhyesti aiemman opiskeluhistoriansa, tämän hetken opintojakson ja käytännön harjoittelujakson tavoitteet sekä omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Oppimisportfoliossa tulee olla selvästi opiskelijan yhteistiedot, harjoittelupaikka ja -aika sekä ohjaavan opettajan yhteystiedot.

Tarjoamme työvaatteet (jakun, housut ja sukat) käyttöösi, katso video. Mikäli tarvitset erikoiskoon suojatyövaatteita ilmoita siitä sähköpostilla viimeistään silloin, kun laitat cv:n /portfolion, jotta voimme tilata harjoitteluyksikköön sopivat työvaatteet harjoittelujaksosi alkuun.

 

3. Harjoittelun aloitus

Ennen harjoittelun alkamista perehdy yleisperehdytysesitykseen, joka sisältää tietoa käytännön harjoitteluun liittyvistä asioista.

yleisperehdytysvideoon.

Harjoittelu alkaa maanantaisin klo 10 vastuualueperehdytyksellä tai -yksikköperehdytyksellä. Maanantain ollessa pyhäpäivä, harjoittelu alkaa seuraavana arkipäivänä. Opiskelijoiden pukukaappien avaimet jaetaan keskitetysti RA-pisteessä, joka sijaitsee B2-sisääntuloaulan infopisteen vieressä. Avaimen hakulomakkeen voit tulostaa ennen harjoittelua ja se tulee olla täytettynä ennen avaimen hakemista. Avainten haku maanantaiaamuisin klo 11.15 alkaen.

 •  Klo 10.00–11.00 Vastuualueperehdytykset tai harjoitteluyksikköperehdytys
 •  Klo 11.00–12.00 Lounas
 •  Klo 12.00 Harjoittelu alkaa yksiköissä

 

4. PPSHP järjestää opiskelijoille tietosuoja- ja tietoturvaluennot 

Luento on tarkoitettu kaikille terveysalan opiskelijoille, jotka ovat tulossa harjoitteluun Oulun yliopistolliseen sairaalaan tai Oulaskankaan sairaalaan. Harjoitteluun tulevien opiskelijoiden tulee olla käytynä tietoturva- ja tietosuojaluento ennen kuin he saavat PPSHP:n työasemalle kirjautumistunnukset ja potilastietojärjestelmän tunnukset. Mikäli opiskelijalla on asiallinen ja perusteltu este luentoihin osallistumiseen, on hänellä mahdollisuus tutustua luentomateriaaliin opetuskoordinaattorin perehdyttämänä PPSHP:n Intranetissä. Luentomateriaaliin perehtymisen jälkeen opiskelijan tulee täyttää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä kyselylomake. Opiskelijoiden tulee osallistua tietoturva- ja tietosuojaluentoon yhden kerran opintojensa aikana. Lisätietoa asiasta saa opetuskoordinaattoreilta. 

 Syksyn 2020 luennot järjestetään TEAMS -luentoina. Ole tarvittaessa yhteydessä opetuskoordinaattoreihin, jotta saat tarvittavan TEAMS linkin.

 

5. Harjoittelujakson aikana

Jokaisella osastolla on nimetty opiskelijavastaava, joka toimii ohjauksen koordinoijana, opiskelijoiden lähiohjaajana sekä delegoi ohjausvastuuta toisille hoitajille. Opiskelijavastaava huolehtii, että jokaisella opiskelijalla on nimetty lähiohjaaja(t) ja informoi muuta henkilökuntaa opiskelijoiden saapumisesta, opintojaksosta, harjoittelun tavoitteista sekä huolehtii opiskelijan perehtymiseen liittyvästä mahdollisesta työnjaosta. Opiskelijalle nimetty lähiohjaaja tutustuu opiskelijan harjoittelujakson tavoitteisiin ja opiskelijoiden portfolioihin sekä varaa opiskelijan ohjaukseen tarvittavan ajan. Kaikilla työntekijöillä on vastuu ja velvollisuus ohjata ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelujakson aikana. 

Harjoittelun alussa opiskelija laatii työvuorolistan ohjaajan ohjauksessa. Työvuorolista säilytetään yksikössä sovitussa paikassa. Opiskelijat noudattavat pääsääntöisesti ohjaajien kanssa samaa työvuorosuunnitelmaa, myös yksiköissä joissa tehdään kolmivuorotyötä. Opiskelijan oppimisen kannalta on hyvä, että kaikki opiskelijat yksikössä eivät ole samoissa vuoroissa.

Opiskelijan oppimista tukee oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, jossa opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan harjoittelujakson aikana. Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan ja työelämän pelisääntöjen noudattaminen harjoittelujakson aikana helpottaa oppimistavoitteisiin pääsyä.

 

Opiskelijan vastuut ja tehtävät

 1. Opiskelija vastaa omasta oppimisestaan ja opiskelijan tulee sitoutua opiskeluun työryhmän jäsenenä.
 2. Opiskelija toimii terveysalan juridisten säännösten ja eettisten periaatteiden mukaisesti ja huolehtii osaltaan potilas- ja työturvallisuudesta sekä noudattaa salassapitovelvollisuutta.
 3. Opiskelija laatii kirjallisen työvuorosuunnitelman harjoittelupaikassa noudatettavien työvuorosopimusten mukaisesti ja noudattaa sovittuja työaikoja, merkitsee työvuoromuutokset ja poissaolot työvuorolomakkeeseen.
 4. Opiskelija ilmoittaa poissaoloista harjoittelupaikkaan ja ohjaavalle opettajalle.
 5. Opiskelija laatii yhdessä ohjaajansa kanssa viikoittaiset tavoitteet, joita täsmennetään päivittäin ja harjoittelee aktiivisesti ja tavoitteellisesti harjoittelupaikan oppimismahdollisuuksia hyödyntäen.
 6. Opiskelija osallistuu työryhmässä hoitotyöhön mahdollisimman itsenäisesti opiskeluvaiheen ja kykyjensä mukaisesti sekä etsii toiminnalleen ja yksikön käytännöille teoreettisia perusteita.
 7. Opiskelija käyttää yksikön työntekijöiden ammattitaitoa ja yksikön kirjallista tms. aineistoa syventääkseen oppimistaan. Opiskelija näyttää ohjaavalla hoitajalle kirjallisia oppimistehtäviään, pyytää niihin ohjausta yksikössä ja luovuttaa tarvittaessa tehtävänsä kopion yksikköön
 8. Opiskelija pyytää suullista ja kirjallista palautetta vihkoon ja arvioi omaa oppimistaan sekä osallistuu sovittuihin ohjaus- ja arviointikeskusteluihin.
 9. Opiskelija antaa palautetta saamastaan ohjauksesta ja tekee ehdotuksia työyksikön kehittämiseksi.

Opiskelijan oikeudet

 1. Opiskelijoilla on oikeus saada ohjausta ja toimia työparina ja tasavertaisena työryhmän jäsenenä moniammatillisissa työryhmissä.
 2. Opiskelijoilla on oikeus harjoitella ja harjaantua erilaisissa taidoissa potilashoidossa
 3. Opiskelijoilla on oikeus saada palautetta ja arviointia edistymisestään ja tavoitteiden saavuttamisesta kaikilta työryhmän jäseniltä
 4. Opiskelijoilla on oikeus antaa palautetta ja kehittää opiskelijoiden ohjausta
 5. Opiskelijalla on oikeus olla opiskelijan roolissa

 

6. Harjoittelun arviointi

Harjoittelun arvioinnin tärkein tavoite on tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Yksikön henkilökunta on vastuussa siitä, että opiskelija saa harjoittelunsa aikana yksilöllistä, oppimista tukevaa ja tavoitteisiin pohjautuvaa suullista ja kirjallista palautetta. Opiskelijan harjoittelun arviointi tapahtuu arviointikeskusteluissa, joita järjestetään harjoittelujakson puolivälissä (ns. puoliväliarviointi) ja harjoittelujakson päättyessä (ns. loppuarviointi). Arviointikeskusteluihin osallistuvat opiskelija/opiskelijaryhmä, ohjauksesta vastaava hoitaja ja opettaja.

Arvioinnissa tarkastellaan harjoittelujaksoa, sen tavoitteita, arvioidaan opiskelijan suorituksia ja asetetaan tavoitteita seuraavalle harjoittelujaksolle. Perusteltu arviointi pohjautuu kriteereihin, joiden taustalla ovat ammattihenkilön ammattitaitovaatimukset. Samoin harjoittelun hylkäämisen perusteet on yhteisesti sovittuja. Opiskelija arvioi harjoitteluaan suullisesti ja kirjallisesti. Oppimista tukevassa arvioinnissa opiskelijaa tuetaan tarkastelemaan jatkuvasti asioita suhteessa omaan tieto-, taito- ja arvoperustaansa, aikaisempiin opintoihinsa sekä koulussa ja harjoittelussa oppimiinsa asioihin. Lähihoitajaopiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

7. Opiskelijan palaute henkilökunnalle ja harjoittelupaikkaan

Haluamme kehittää opiskelijaohjausta ja toivomme kaikkien käytännön harjoittelussa olleiden opiskelijoiden antavan sähköisen palautteen jokaisen harjoittelujakson jälkeen internet-sivuilla. Palautteet annetaan nimettömänä ja käsitellään vastuuyksiköissä ja huomioidaan toiminnan edelleen kehittämisessä.