Muutoksenhaku

Jos sinulla on huomautettavaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin potilasmaksuun, toimi näin:

 

1) Ota yhteyttä mahdollisen laskutusvirheen tarkistamiseksi yksikköön, jossa olit hoidossa.

2) Jos lasku on saamasi selvityksen jälkeen mielestäsi edelleen virheellinen, voit hakea siihen muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Sinulla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi. Oikaisuvaatimusoikeus ei koske maksukyvyn mukaan tehtyä laskua, koska ko. maksusta on tehty oikaisuvaatimuskelpoinen päätös erikseen.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viranomaisella viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan laskun numero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Osoita oikaisuvaatimus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle ja toimita se osoitteella PPSHP/Kirjaamo, PL 10, 90029 OYS, sähköpostiosoite kirjaamo(at)ppshp.fi, puh. 08 315 4306. Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

3) Oikaisuvaatimukseen annettuun hallituksen päätökseen saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 7-8 § ja 13 § mukaan. Hallituksen päätökseen liitetään erillinen muutoksenhakuohjaus.​.

 

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (1201/2020), 11 §:ssä säädetään asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä seuraavaa:

"Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:

  1. muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai
  2. maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. (30.12.2020/1201)"

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus päätti 16.6.2021/126 §, että sairaanhoitopiirissä ei jätetä perimättä tai alenneta muita kuin henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja ja peruuttamattomasta ajanvarauksesta kohtuuttomana pidettäviä maksuja (sakkomaksu). PPSHP:n terveyssosiaalityöstä vastaavat sekä asiakasmaksuja käsittelevät tahot antavat ohjeistusta ja ohjaavat tarvittaessa kääntymään kotikunnan sosiaalitoimen puoleen, jossa sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen arviointi voidaan tehdä.

Toimintaohje taloudellisesta tuesta terveydenhuollon asiakasmaksuihin