Muutoksenhaku

Mitä teen, jos olen tyytymätön Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin potilasmaksuun?

 

1)  Jos kyseessä on asia- tai laskuvirhe, ota yhteys yksikköön jossa olit hoidossa, ja pyydä laskuun korjausta.

2)  Jos olet edelleen tyytymätön sairaanhoidon palvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit myös kirjallisesti pyytää asiasta hoitavan yksikön vastaavan viranhaltijan päätöksen. Voit tehdä vaatimuksen päätöksen saamiseksi vapaamuotoisella pyynnöllä (tai käyttää siihen PPSHP:n valmista lomake​tta).
 

3)  Saamastasi viranhaltijan asiakasmaksupäätöksestä sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle. Päätöksen mukana seuraavassa oikaisuvaatimusohjeessa on tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot oikaisuvaatimuksen toimittamista varten.

 • Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
 • Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen tiedoksisaannista. 
 • Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
  • jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

4)  Oikaisuvaatimukseen annettuun hallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/​1996) säädetään. Hallituksen päätökseen liitetään erillinen muutoksenhakuohjaus.