Reklamaatiot

​Muistutus

Voit tehdä muistutuksen, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun. Muistutuksen tekemiselle ei ole aikarajaa.

Muistutus tehdään yleensä kirjallisesti. Vain erityisistä syistä, esim. et pysty itse kirjoittamaan, voit tehdä muistutuksen suullisesti.

Muistutukseen saat aina kirjallisen vastauksen.

Miten muistutus tehdään?

  • Voit tehdä muistutuksen keskustelematta asiasta henkilökunnan kanssa.
  • Muistutuksen voi tehdä lomakkeella tai se voi olla vapaamuotoinen kirje, jossa on otsikko  "Muistutus". Se lähetetään osoitteeseen Potilashallinnollinen kirjaamo PL 50 90029 OYS.

Muistutukseen annettusta vastauksesta et voi hakea muutosta valittamalla. Jos haluat, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvoville viranomaisille sen jälkeen, kun olet saanut vastauksen muistutukseen.

Mikäli muistutuksen käsittelyn aikana ilmenee, että kyseessä voi olla potilasvahinko, vahingonkorvausasia tai muu seuraamus, niin muistutuksen vastauksessa sinulle kerrotaan miten voit jatkaa asian käsittelyä ja keneen sinun pitää olla yhteydessä.

Linkki lomakkeeseen

 

Kantelu

Valvovia viranomaisia ovat aluehallintovirastot (Avi), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri.

Valvovalla viranomiasella on harkintansa mukaan oikeus siirtää kantelu ensin muistutuksen käsiteltäväksi.

Valvovat viranomaiset eivät tutki kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ellei siihen ole erityistä syytä.

Kantelu tehdään Valviralle, jos tapahtuma on johtanut potilaan kuolemaan tai vakavaan ja pysyvään vammautumiseen.

Kantelun tekeminen ei muuta lääkärin tekemää hoitopäätöstä eikä sen perusteella makseta korvausta mahdollisesta hoitovirheestä.

 

Potilasvahinko

Potilasvakuutus korvaa hoidon yhteydessä tapahtuneita virheitä tai vahinkoja, joista aiheutuneet kulut (sairaala- poliklinikka- ja lääke ja matkakulut) ylittävät 200 €.

Vahinkoilmoitus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tietää vahingosta.

Yli 10 vuotta sitten tapahtuneesta vahingosta ei voi enää hakea korvausta.

Sinulla on aina oikeus laittaa asia vireille potilasvakuutuskeskukseen, joka tekee päätöksen ilmoituksesi, hankkimiensa potilasasiakirjojen ja lääkärin selvityksen perusteella

Jos olet tyytymätön potilasvakuutuskeskuksen päätökseen, voit hakea muutosta

  • tekemällä itseoikaisun, jos päätös perustuu puutteellisiin tietoihin tai on tullut uutta tietoa
  • tekemällä ratkaisusuosituspyynnön Liikenne- ja potilasvahi​nkolautakunnalle. Sinulla on vuosi aikaa tehdä ratkaisusuosituspyyntö.
  • valittamalla käräjäoikeuteen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut kirjallisen tiedon Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä ja määräajasta

Potilasvaihinkoilmoituksen teko

 

Lääkevahinko 

Lääkevahingolla tarkoitetaan lääkeaineen aiheuttamaa odottamatonta sairautta, vammaa tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta.

Lääkevahinkovakuutus korvaa Suomessa myydyistä (ei koske Internetin kautta ostettuja) lääkkeistä aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. Lääkevakuutus koskee myös verta ja verivalmisteita sekä kohdun sisäisiä ehkäisimiä. Perinteiset kasvisrohdosvalmisteet ja homeopaattiset valmisteet jäävät vakuutuksen ulkopuolelle.

Lääkevahinkoilmoitus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun sait tietää vahingosta ja sen seurauksista. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 10 vuoden kuluessa lääkkeen käytön lopettamisesta. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö käsittelee vahinkoilmoituksen, hankkii tarvittavat asiakirjat, tekee päätöksen sekä maksaa korvaukset, jos päätös on myönteinen.

Lääkevahinkoilmoituksen teko

 

Esine- ja muut vahingot

Jos sinulta on kadonnut omaisuutta sairaalassa, eikä sitä etsinnöistä huolimatta löydy tai sairaala/henkilökunta on aiheuttanut omaisuudellesi vahinkoa, voit tehdä korvaushakemuksen sairaalalle.

Omaisuutesi katoaminen tai rikkoutuminen kirjataan potilasasiakirjoihisi.

Korvaushakemus voi olla joko vapaamuotoinen tai sen voi tehdä lomakkeella. Hakemus lähetetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon osoite: Kirjaamo PL 10 90029 OYS

Kuitit ja muut asiaan liittyvät selvitykset lähetetään yhdessä korvaushakemuksen kanssa.

Linkki lomakkeeseen