Kuntoutusohjaus

​​​​​​​​​​​​​​​​​Kuulon kuntoutusohjausta voi saada, jos potilaalla on asiakkuus Kuulokeskukseen tai lähete kuntoutusohjaukseen. Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä potilas tai läheinen, sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijät tai muut viranomaiset.

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä (18.9.1987/759, 14§) asiakkaalle maksutonta palvelua. Kuulon kuntoutusohjaus tapahtuu pääsääntöisesti potilaan omassa elinympäristössä kuten kodissa, koulussa tai työpaikalla. Potilaan elinympäristön kuuloesteettömyyteen voidaan vaikuttaa monin keinoin. Päämääränä on potilaan mielekäs elämä rajoitteista huolimatta.

Kuntoutusohjaaja

·         selvittää potilaan elämäntilannetta

·         osallistuu kuulon kuntoutuksen suunnitteluun

·         kertoo kuulovammaan tai sairauteen liittyvistä erityispiirteistä, kuntoutuspalveluista ja tukimuodoista sekä potilaalle että hänen läheisilleen

·         pyrkii oikea-aikaisesti edistämään potilaan kommunikaatiota ja kuntoutusmotivaatiota

·         ohjaa ja neuvoo palvelujen ja etuisuuksien hakemisessa 

·         tukee potilaan osallistumista arjen askareisiin, koulussa ja työssäkäyntiin, harrastuksiin sekä muuhun sosiaaliseen elämään

·         tekee apuvälinearvioita, opettaa kuulon apuvälineiden käytön, sekä tekee tarvittavat suositukset ja lausunnot apuvälinehakemuksen liitteeksi

·         tekee yhteistyötä potilaan verkostoon kuuluvien tahojen ja erityistyöntekijöiden kanssa

·         seuraa potilaan kuntoutumista.​