Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Hallinto ja päätöksenteko


Hallinto ja päätöksenteko

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto. Se päättää kuntayhtymän niistä asioista, jotka kuntalaissa on säädetty valtuuston tehtäväksi.

Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, joka valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän niemen kirjoittamisesta. Lisäksi hallituksen toimivaltaa kuuluvat asiat, jotka valtuusto on siirtänyt hallituksen päätettäväksi.

Hallituksen alaisuudessa toimii kuntayhtymän konsernipalvelut, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin johtaja ja hänen välittömässä alaisuudessa toimiva hallinto vastaavat hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi konsernipalvelut vastaa yhteistyöstä jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kanssa, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tarkoituksenmukaisen työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä, yhteydenpidosta valtion viranomaisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Konsernipalvelujen tehtävänä on myös luoda edellytykset tulosalueiden toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa, varmistaa tulosalueiden välisen yhteistyön toimivuus sekä vastata erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tarkoituksenmukaisen työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä.

 

 Sopimukset ja suunnitelmat

 

 

​Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat laatineet yhteisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, missä määritellään suunnitelmakauden kehittämisen painopisteet.

Terveydenhuollon palvelut järjestetään tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa siten, että ne tukevat väestön terveyden edistämistä, itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta. Terveydenhuoltolain 43 § mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät laativat erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokausittain.