Opinnäytetyön ohjeet

​​​​​​​​​Mikäli suunnittelet opinnäytetyön tekemistä ole yhteydessä 

opetuskoordinaattoreihin;


​Tuula Häikiö, poliklikka- ja muu avohoitotyö ja kuntoutus 

Alueeseen kuuluu ​​Synnytys- naistentautien osaaminen, lasten ja nuorten osaaminen, syöpätautien ja hematologian osaaminen, keuhko- , munuais-, infektio- ja endokrinologian osaaminen, sydänkeskus, neurokeskus, ortopedian ja traumatologian osaaminen, vatsakeskus (gastron poliklinikka, urologian poliklinikka ja verisuonikirurgia), pään- ja kaulan alueen sairauksien ja ihosairauksien osaaminen sekä aikuisten päivystysosaaminen.

Kuntoutuksen palvelukeskus​


Eevaleena Lithovius,  Osastohoitotyö 1 

Alueeseen kuuluu   Lasten ja naisten keskus, Syöpäkeskus 


Anne Lukkari, teho- ja valvontahoitotyö sekä vammaispalvelut   

Pirkko Sivonen, leikkaus- ja anestesiaosaamiskeskus perioperatiivinen hoitotyö       

​​​ 

​Tanja Tähtinen, Osastohoitotyö 2 ja 3

Alueeseen kuuluu sisätauti-, sydän-, neuro-, tukielin-, asistinelinsairauksien- ja vatsakeskuksen vuodeosastot, sekä osaajayksikkö.


​​Päivi Kaski,Oulaskankaan sairaala, 

 

Psykiatrian opinnäytetyöt

Jukka Korhonen, palvelukoordinaattori

 

YAMK -tasoiset opinnäytetyöt

Taina Kärsämänoja, opetusylihoitaja

 

Gradu -tasoiset opinnäytetyöt

Mervi Hakala, vs kliinisen hoitotieteen asiantuntija    

 

Väitöskirja-tasoiset opinnäytetyöt

Sami Sneck, arviointiylihoitaja

                                         

​yhteydenotot sähköpostitse etunimi.sukunimi@ppshp.fi. (ä -kirjain on a-kirjain)

 

 

Ohjeita opiskelijoille opinnäytetyön tekemiseen 

Linkki ohjeeseen: Opinnäytetyöprosessi

Näiden ohjeiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja opinnäytetyön ohjaajia opinnäytetyön ohjaamisessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP).  Tähän on koottu lyhyesti keskeiset opinnäytetyön tekemisen ohjeet, tarvittaessa lisätietoa saa kohdasta Tutkijoille. Huomioi Lasten ja nuorten tulosyksikön omat ohjeet.

Sairaanhoitopiirille on laadittu opinnäytetyöprosessi, jonka yhtenä tarkoituksena on ohjata opiskelijoita ja opettajia opinnäytetyön tekemisessä.

1. Aiheen valinta, yhteistyötapaaminen ja muistioiden kirjoittaminen

2. Suunnitelma                                    

3. Tutkimuslupa              

4. Opinnäytetyön toteuttaminen

5. Opinnäytetyön päättäminen         

 

1) Aiheen valinta, yhteistyötapaaminen ja muistioiden kirjoittaminen

 

Kaikki opinnäytetyöaiheet ovat koottuna yhteiseen opinnäytetyöaihepankkiin, josta vastaa opetuskoordinaattorit. Aiheet on jaettu PPSHP:n strategian mukaisesti asiakas-, prosessi-, henkilöstö-, johtamis- ja talousnäkökulmiin.

Opetuskoordinaattorilta saa tarkempaa tietoja aiheista ja hänen kauttaan tehdään aiheen varaus ja ohjeistus tutkimuslupahakemuksiin. Opetuskoordinaattori on yhteydessä yksikön yhdyshenkilöön ja hänen kauttaan sovitaan ensimmäinen yhteistyötapaaminen. Opetuskoordinaattorien tarkemmat yhteystiedot löytyvät opetuskoordinaattorit - yhteystietolistasta.

Yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla, jossa opiskelija tuo esille seuraavat asiat:

  1. nimi ja yhteystiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  2. mikä aihealue kiinnostaa ja miksi
  3. opinnäytetyön alustava aikataulu  

Kaikki opinnäytetyön aiheet ovat kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoiden valittavissa, joitakin opinnäytetyöaiheista on kohdistettu tietyn koulutusohjelman opiskelijalle (näkyy kohdassa koulutusohjelma). Opinnäytetyön näkökulma vaihdetaan oman koulutusohjelman tavoitteiden mukaiseksi. Osaan opinnäytetyöaiheista on merkitty (kohtaan opinnäytetyön muoto/aineisto) opinnäytetyön muoto kuten haastattelu, kysely, DVD jne. Nämä opinnäytetyömuodot ovat suuntaa antavia ja myös niistä voi keskustella koordinaattorin kanssa. Lisäksi osaan aiheista on merkitty pro gradu/Yamk, joka tarkoittaa, että aiheesta toivotaan erityisesti pro gradu tai ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Kaikissa opinnäytetyöaihepankin aiheista voi tehdä myös pro gradu – tutkielma tai ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön.  

Opinnäytetöiden tulee olla tutkimusasetelmiltaan sellaisia, etteivät ne vaadi lakisääteisen eettisen toimikunnan lausuntoa eli niissä ei puututa tutkittavan fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen.    

Opinnäytetyön ohjauksesta aina vastaa oppilaitos. PPSHP:n yhdyshenkilöt antavat vain sisällöllistä ohjausta, jotka liittyvät opinnäytetyönprosessiin. Opinnäytetyön tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa ja huomioida myös yhteistyötahon aikataululliset tekijät.

Opiskelijalla tulee olla opettajan hyväksyntä aiheesta ennen ensimmäistä yhteistyötapaamista. Opiskelijan ja yhdyshenkilöiden välisessä tapaamisessa täsmennetään aihetta ja näkökulmia sekä sovitaan yhteistyötavoista; aineistonkeruusta, aikatauluista, tiedottamisesta jne. Toiminnalliseen opinnäytetyön (esim. tuote) liittyen täytetään oppilaitoksen ohjeistuksen mukainen aiesuunnitelmalomake. Aiesuunnitelman allekirjoittaa opiskelija ja yksikön yhdyshenkilö tai koordinaattori.    

Opiskelija kirjoittaa jokaisesta yhteistyötapaamisesta muistion PPSHP:n ohjeistuksen mukaan. Opiskelija lähettää muistion sähköpostilla koordinaattorille, yhdyshenkilölle ja opettajalle. Muistion liitteeksi laitetaan kopio mahdollisesta aiesuunnitelmasta.

 

2) Suunnitelma 

Opinnäytetyön suunnitelma tehdään oppilaitoksen ohjeiden mukaan opinnäytetyötä ohjaavan opettajan ohjauksessa. Opinnäytetyön suunnitelman tulee olla hyväksyttynä oppilaitoksen ohjaavalta opettajalta, jonka jälkeen opiskelija voi anoa lupaa opinnäytetyön tekemiseen. Opiskelijan tulee toimittaa opinnätetyön suunnitelma opetuskoordinaattorille ennen luvan hakemista ja tehdä mahdolliset pyydetyt muutokset suunnitelmaan.

 

3) Tutkimuslupa

Opiskelija hakee luvan opinnäytetyölle tutkimuslupalomakkeella. Opiskelijoiden allekirjoittamaan tutkimuslupalomakkeeseen tulee liittää seuraavat liitteet:

- hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma

- opettajan ja opiskelijan allekirjoittama oppilaitoksen yhteistyösopimus

Opinnäytetyökohteisesti lisättävät liitteet:

- kyselylomakkeet

- potilastiedotteet

- henkilökunta tiedotteet

- PPSHP:n tekijänoikeuslomake toiminnallisesta opinnäyteyöstä (esim. tuote, ohje, DVD)  

Lupalomakkeessa tulee olla täytettynä kohdat 1 ja 2, kaikkien opinnäytetyön tekijöiden nimet ja allekirjoitukset. Lupalomakkeeseen lisätään pääkaavanumero eli tutkimuksen luokitusnumero, joka löytyy lupalomakkeen lopussa olevasta liitteestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksissa pääkaavanumero on 900, 901 tai 902.

Opiskelija täyttää tutkimusluvan, yhteistyösopimuksen ja mahdollisen sopimuksen tekijänoikeuksien määräytymisestä koululla opettajan ohjauksessa. Opiskelija toimittaa alkuperäiset ja allekirjoitetut lupalomakkeet opetuskoordinaattorille. Opinnäytetyön suunnitelman voi lähettää sähköpostilla.

Opetuskoordinaattori joka koordinoi opinnäytetyösi tekemistä, ohjaa lupaprosessia ja informoi kuka toimii luvan puoltajana ja myöntäjänä. Koordinaattori toimittaa lupalomakkeen liitteineen luvan myöntäjälle. 

Ohjaavan opettajan ja  opinnäytetyön tekijän tulee varmistaa, että tutkimusastelma on sellainen, ettei opinnäytetyössä puututa ihmisen psyykkiseeen ja fyysiseen koskemattomuuteen ja lakisääteistä eettisen toimikunnan lausuntoa ei tarvita.

Kaikki tutkimukset ja opinnäytetyöt numeroidaan (diaaroidaan), mikä mahdollistaa tutkimustoiminnan seuraamisen. Diaaroinnista vastaa klinikkasihteeri, jolle luvanmyöntäjä toimittaa hyväksytyn tutkimusluvan. Klinikkasihteeri lähettää postitse opiskelijalle myönnetyn tutkimusluvan ja kopion luvan myöntäjälle sekä opetuskoordinaattorille. Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus aloittaa opinnäytetyön tekeminen.

 

4) Opinnäytetyön toteuttaminen

4.1 Eettisyys 

Opinnäytetyöntekijän tulee opinnäytetyö suunnitelmassa pohtia omaan opinnäytetyöhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä kuten tutkittavien tietosuojaan, vapaaehtoisuuteen, turvallisuuteen ja harmin aiheuttamiseen liittyviä asioita. Suunnitelmassa tulee pohtia myös miten eettisten periaatteiden toteutuminen varmistetaan opinnäytetyön tekemisen aikana ja sen jälkeen. Tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista ja tutkittava voi kieltäytyä tai myös keskeyttää tutkimukseen osallistumisen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa.

Opiskelija vastaa tutkimuseettisestä toiminnastaan. Vaitiolovelvollisuus on pysyvä. Opiskelija vastaa siitä, etteivät tiedonantajien tiedot tule ulkopuolisten tietoon tutkimuksen missään vaiheessa.

4.2 Henkilökunnan informointi

Opiskelija informoi yksikön henkilöstöä opinnäytetyöstä ja siihen liittyvistä käytännön asioista. Tiedottamisen käytännön järjestämisestä sovitaan yksikön henkilöiden kanssa.   

4.3 Aineistonkeruu 

Opiskelija toteuttaa aineistonkeruun tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Yksikön nimeämä henkilö voi tarvittaessa avustaa opiskelijaa aineistonhankinnassa. Opinnäytetyön kohdistuessa potilaisiin, hoitavan yksikön edustaja pyytää potilaalta alustavasti suostumusta tutkimukseen osallistumisesta.

Sairaalan potilaille tehtävät kyselyt lähetetään tutkittaville hoitavan yksikön toimesta sairaalan kirjekuorissa ja kirjeissä käytetään PPSHP:n -logo pohjaa. Kotiin lähetettäviin kyselyihin liitetään tulosalueen saatekirje. Saatekirje osoittaa tutkimuksen olevan osa sairaalan toimintaa ja että tutkimustuloksia hyödynnetään käytännön toiminnassa. Opiskelijan tulee pyytää tutkittavalta kirjallinen suostumus, mikäli aineisto kerätään haastattelemalla, havainnoimalla yms. Kyselylomakkeisiin vastaamista voidaan pitää suostumuksena opinnäytetyöhön osallistumisesta. 

4.4 Analysointi ja raportointi 

Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöstään raportin oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti hyvää ammattietiikkaa noudattaen. Terveydenhuollossa korostuu vaitiolovelvollisuus ja intimiteettisuoja, joka on huomioitava myös opinnäytetöiden raportoinnissa, aineiston käsittelyssä ja tulosten esittämisessä. Valmistuneesta opinnäytetyöstä tulee julkinen sen hyväksymisen jälkeen. Opiskelija toimittaa mahdollisen tuotteen ja opinnäytetyön loppuraportin sähköisenä koordinaattorille ja ko. yksikköön sekä esittelee sopimuksen mukaisesti työnsä. Työn valmistumisesta tulee ilmoittaa tulosalueen opetuskoordinaattorille, joka huolehtii tutkimuksen päättymistietojen kirjaamisesta diaariin. 

4.5 Opinnäytetöihin liittyvät kustannukset

Opinnäytesuunnitelmaan sisältyvän kustannuslaskelman perusteella sovitaan opinnäytekohtaisesti työn tekemiseen liittyvien kustannusten korvaamisesta luvan antajan kanssa. Opinnäytetöistä ei makseta palkkaa eikä palkkiota.

 

5) Opinnäytetyön päättäminen

5.1 Arviointi  

Oppilaitos on arvioiva ja hyväksyvä organisaatio.  Valmis työ lähetetään yhdyshenkilölle sisällön tarkistamiseen, lukuaika vähintään 2 viikkoa. Opiskelija varaa aikaa mahdollisiin korjauksiin. 

5.2 Tulosten esittäminen ja julkaiseminen

Opinnäytetyön julkaisusta keskustellaan ja tarvittaessa organisaatio voi poistattaa omat tunnistamismerkinnät julkaistavasta työstä, mikäli opinnäytetyö ei täytä organisaation laatuvaatimuksia. Hyväksytty opinnäytetyö toimitetaan sähköisenä yhdyshenkilölle.

Opiskelija esittää hyväksytyn opinnäytetyön tulokset yksikössä sopimuksen mukaan.

5.3 Tulosten hyödyntäminen

Opinnäytetöiden tuloksia hyödynnetään kehitettäessä käytännön hoitotyötä. Opinnäytetyön tekijänoikeudet säilyvät pääsääntöisesti opiskelijalla, osaoikeuksien siirtämisestä neuvotellaan ja laaditaan aina kirjallinen sopimus.