Etusivu > Potilaille ja läheisille > Potilasmaksut > ​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto


​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista palvelujen käyttäjälle kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 683 euron maksukatto. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun lukuun ottamatta vuodeosastohoidosta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua 22,50 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneiltä.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat edellä mainitun mukaisesti maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut lasketaan yhteen.

Maksukattoon sisältyvät seuraavat julkisen terveydenhuollon maksut:

  • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
  • yö- ja päivähoitomaksu
  • kuntoutushoitomaksu
  • päiväkirurgiamaksu
  • poliklinikkakäyntimaksu
  • sarjahoitomaksu
  • käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin luona
  • yksilökohtainen fysioterapia sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea, joita peritään erikoissairaanhoidossa järjestetystä kotisairaalahoidosta ja jotka peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisena muulta kuin Suomessa asuvalta, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

Asiakkaan tulee itse osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukaton ylittyminen joko palvelun käyttäjälle annetulla seurantakortilla ja hänen huollettavinaan olevien alle 18-vuotiaiden lasten seurantakorteilla tai esittämällä alkuperäiset laskut ja maksukuitit hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista. Jos asiakkaalla on maksukattoa kerryttäviä käyntejä ja hoitojaksoja vain Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin laitoksissa, maksukaton täyttymistä seurataan myös atk-järjestelmän kautta. 

​Kun maksukatto täyttyy, tietojärjestelmä huomauttaa asiasta. Asiakkaalle korjataan hoitolasku maksukaton mukaiseksi. Jos asiakkaalla on ko. vuodelta ennen korjatun laskun hoitoaikaa maksukattoa kerryttäviä asiakasmaksuja muihin julkisiin sairaaloihin ja/tai terveyskeskuksiin, asiakkaan tulee toimittaa niistä alkuperäiset laskut ja maksukuitit maksukaton uudelleen laskentaa varten sekä pankkitilinsä IBAN-numero mahdollisia liikamaksupalautuksia varten viimeistään ennen saamansa laskun eräpäivää. Seurantakortit ja/tai tositteet esitetään siihen laitokseen, jossa maksukatto tulee täyteen.

Maksukaton tullessa täyteen Oulun yliopistollisessa sairaalassa seurantakorttien ja tositteiden lähetysosoite on: OYS / Maksukattoasiat, PL 10, 90029 OYS. Lisätietoja puh. 08 315 ​5779, sähköposti: maksukatto(at)ppshp.fi

Maksukaton tullessa täyteen Oulaskankaan sairaalassa seurantakorttien ja tositteiden lähetysosoite on: Oulaskankaan sairaala / Maksukattoasiat, PL 100, 86301 Oulainen. Lisätietoja puh. 040 820 2179, sähköposti: laskentapalvelut.oulaskangas(at)ppshp.fi.

Maksukaton tullessa täyteen OYS Kehitysvammahuollossa seurantakorttien ja tositteiden lähetysosoite on: OYS Kehitysvammahuolto / Laskutus, PL 35, 90029 OYS. Lisätietoja puh. 040 126 4558.

Maksukaton täyttymisen jälkeen palvelun käyttäjälle kirjoitetaan vapaakortti. Vapaakortti luovutetaan sen jälkeen kun maksukattoa kerryttävät maksut on maksettu. Vapaakortti on voimassa vapaakortin myöntämisvuoden loppuun. Asiakkaan tulee esittää vapaakortti, kun hän käyttää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.