Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Henkilöstö


Henkilöstö ja työhyvinvointi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa on lähes 7 000 henkilöä, joista suurin osa työskentelee Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Oulaskankaan sairaalan henkilömäärä on noin 300 ja kehitysvammahuollon noin 100.  Naisten osuus koko henkilöstöstö on lähes 80 %.

 

Työhyvinvointi

Sairaanhoitopiirimme työhyvinvointia edistävä toiminta on laaja-alaista, tuloksellisuutta ja työelämän laatua kehittävää toimintaa. Työhyvinvoinnin johtaminen on integroitu toiminnan ja talouden johtamiseen oman vuosikellon mukaisesti. Työhyvinvointimme perustuu aktiiviseen työolojen ja toiminnan arviointiin sekä kehittämiseen. Moniammatillinen henkilöstömme on mukana toiminnan ohjauksessa ja työtilojen suunnittelussa jotta huomioidaan työhyvinvointia edistävät ratkaisut.

Työhyvinvointipalvelujen tavoitteena on osaltaan edistää henkilöstön tietoisuutta hyvinvointiin ja työyhteisöjen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä kannustaa niiden kehittämiseen muutostarpeet huomioiden. Konserniimme on rakentunut kattava työsuojeluyhdyshenkilöiden verkosto edistämään työolojen turvallisuutta sekä liikuttajaverkosto kannustamaan työyhteisöjämme terveyttä edistäviin elämäntapoihin sekä itsestä huolenpitoon. Työnohjaajamme tukevat työyhteisöjä ja ammattiryhmiä löytämään uusia oivalluksia toimintaprosessien kehittämiseen. Toimimme Varhaisen tuen mallin ja Hyvän kohtelun toimintaohjeen ja periaatteen mukaisesti. Sairaalamme on savuton ja päihteetön.

Työterveyshuollon kanssa teemme yhteistyötä kumppanuushengessä, joka rakentuu ratkaisukeskeisyyteen ja voimavaralähtöisyyteen tulevaisuuden muutostarpeet huomioiden.

Työhyvinvointipalvelut vastaavat työsuojelun, työhyvinvointia edistävän toiminnan sekä työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä.

Työsuojelu

Työsuojelutoiminnan tavoitteena on arvioida ja edistää työhyvinvointia sekä työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Työsuojelu on osa arjen toimintaa, jossa jokaisella linjaorganisaation tasolla on lakiin perustuva vastuu työsuojelusta.

Työsuojelun yhteistoimintaorganisaation muodostavat työsuojelujaosto, työhyvinvointipäällikkö, jonka yhtenä vastuualueena on toimia työnantajan nimeämänä työsuojelupäällikkönä, työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojeluyhdyshenkilöt, joita on lähes 180. Ne avustavat organisaatioita työsuojelun toteutuksessa. Yhteistoimintaorganisaation tehtäviin kuuluvat työsuojelutoiminnan suunnittelu, työterveyshuollon kehittämiseen vaikuttaminen, tapaturmien tutkiminen, työsuojelutiedotus sekä toiminnan ja työolojen kehittämiseen vaikuttaminen.  Toiminnan perusta on ennakoivassa toiminnassa. Työsuojelun toimintaohjelma ja painopistealueet tarkistetaan vuosittain kehittämistarpeiden ja strategian mukaisesti. Yksiköiden toimintasuunnitelmat laaditaan myös vuosittain.

Kehittäminen

Teemme yhteistyötä muiden yliopistosairaaloiden, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden sekä suurten julkissektorin työnantajien kanssa. Tueksi kehittämistyöllemme olemme rakentaneet kiinteän yhteistyöverkoston myös työelämän kehittämiseen suuntautuneiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Suunnittelemme ja kohdennamme erilaisia työhyvinvointia edistäviä hankkeita niihin tekijöihin, jotka haastavat erikoissairaanhoidon toimintaa. Kehittämistyön painopistealueita ovat tällä hetkellä: Ergonomisten työvuorojen suunnitteluautonomia, Tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen sekä Toiminnan ja muutosprosessien hallinnan edistäminen.

Jokainen työntekijämme voi osallistua kahden vuoden välein sähköisesti toteutettavaan työoloja ja toimintaa mittaavaan arviointiin sekä raportointia hyödyntäen osallistua työyhteisöään koskevaan kehittämistyöhön. Innovaatioihin kannustetaan myös aloitetoiminnan myötä.

Edistämme työhyvinvointia myös koulutuksen avulla. Aiheet ja tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta koulutus / koulutuskalenteri.

Työyhteisöliikunnalla on sairaaloissamme pitkät perinteet. Terveysliikunnan suunnittelijan ohjauksen ja yli 200 henkilön liikuttajaverkoston avulla pyritään löytämään uusia keinoja henkilöstön itsestä huolenpidon edistämiseen sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentämiseen. Kahden vuoden välein toteutettavan työolobarometrin avulla seuraamme myös työyhteisön kannustusta ja tukea itsestä huolenpitoon. Henkilökohtaisia voimavaroja on tärkeä huoltaa omia elämäntapoja tarkastellen, johon työyhteisö voi antaa arvokkaan tukensa.

Henkilökunnan liikunta-, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia tarjoaa myös vapaa-ajan toimintaa edistävä Vapari, jonka jäsenyys kuuluu itseoikeutetusti jokaiselle sairaanhoitopiirimme työntekijälle.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon tehtävänä on huolehtia työntekijöiden lakisääteisestä, ehkäisevästä ja työkykyä ylläpitävästä toiminnasta sekä sopimuksessa määritellystä sairaanhoidosta hyvän työterveyskäytännön periaatteen mukaisesti. Työterveyshuoltopalvelut henkilöstöllemme ja työyhteisöillemme tuottaa ulkopuolinen toimija, joka kilpailutetaan määrävuosittain.

Työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön arviointi ja toiminnan suunnittelu toteutetaan vuosittain tulosyksikkökohtaisesti noudattaen konsernin yhteisiä periaatteita.