Etusivu > Palvelut > Apuvälinepalvelut > Lasten kuulokeskus > Lasten ja nuorten kuntoutusohjaus


Lasten ja nuorten kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus aloitetaan lapsen tai nuoren tullessa lasten kuulokeskuksen asiakkaaksi. Yhteistyöstä sovitaan lapsen huoltajien ja kuntoutustyöryhmän kanssa. 

Kuulon kuntoutusohjaus tapahtuu pääosin lapsen ja nuoren elinpiirissä, kuten kotona, päiväkodissa, koulussa ja eri oppimisympäristöissä. Tavoitteena on lapsen ja nuoren mahdollisimman tasapainoisen kehityksen turvaaminen kuulovamman rajoituksista huolimatta. Erityisen tärkeänä voidaan pitää lapsen puheen ja kielen kehityksen sekä oppimisvalmiuksien edistymisen seurantaa ja tukemista. Kuntoutusohjaus painottuu erityisesti kuntoutuksen alkuun sekä lapsen tai nuoren koulupolun nivelvaiheisiin.

 

Kuntoutusohjaaja

  • selvittää lapsen ja nuoren elämäntilannetta yhdessä hänen lähiverkostonsa kanssa
  • osallistuu kuulon kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan vanhempien kasvatustyötä tukien
  • kertoo kuulovammaan liittyvistä erityispiirteistä, kuntoutuspalveluista ja tukimuodoista
  • pyrkii oikea-aikaisesti edistämään lapsen ja nuoren vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja kuntoutusmotivaatiota
  • ohjaa ja neuvoo palvelujen ja etuisuuksien hakemisessa sekä tekee tarvittavat suositukset ja lausunnot
  • tukee lapsen ja nuoren osallisuutta päiväkoti- ja koulumaailmassa, harrastuksissa sekä muissa vuorovaikutussuhteissa
  • tekee apuvälinearvioita ja ohjaa kuulon apuvälineiden käytössä sekä tekee tarvittavat suositukset ja lausunnot esimerkiksi apuvälinehakemusten liitteeksi sekä päiväkotien ja koulujen kuunteluympäristön kohentamiseksi
  • tekee yhteistyötä lapsen ja nuoren verkostoon kuuluvien tahojen ja erityistyöntekijöiden kanssa
  • seuraa lapsen ja nuoren kuntoutumisen edistymistä ja osallistuu tarvittaessa päivähoito- ja koulupalavereihin