Laitoshoito

Hoitopäivän määrittelyssä noudatetaan kalenterivuorokauden sääntöä: hoitopäivällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää. Laitoshoito sisältää hoidon ja ylläpidon laitoksessa.

Jos tulo- ja lähtöpäivä ovat saman vuorokauden aikana, peritään yksi hoitopäivämaksu. Jos potilas siirretään laitoshoidosta suoraan toiseen julkiseen laitokseen, asiakasmaksua ei peritä lähtöpäivältä.

Alle 18-vuotiailta peritään hoitopäivämaksuja enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa (valtakunnallinen). Asiakkaan tulee esittää tositteet muualta kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saadusta laitoshoidosta. Säännös ei koske kehitysvammaisten erityishuoltoa. 

 

Laitoshoidon hoitopäivämaksut

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu  48,90 euroa

Lyhytaikainen laitoshoidon maksu psykiatrian toimintayksikössä  22,50 euroa

Lyhytaikainen laitoshoidon maksu maksukaton ylittymisen jälkeen yli 18-vuotiaille  22,50 euroa

Pitkäaikaispotilaan hoitomaksu määrätään kullekin henkilökohtaisesti potilaan maksukyvyn mukaan. Maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu on 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Potilaalle jätetään henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 108 euroa.

Päivä- ja yöhoidon maksu  22,50 euroa

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että potilas on hoidossa vain päivällä tai yöllä, peritään maksu päivä- ja yöhoidon maksuna.

Kuntoutushoidon maksu  16,90 euroa 

Kuntoutushoidolla tarkoitetaan tarpeellisista lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista koostuvaa vuodeosastohoitojaksoa. Maksu peritään vammaiselle henkilölle Terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta. 

Omaishoidon maksu  11,40 euroa

Maksu peritään omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista. Perityt maksut eivät kuulu maksukattoon.

 

Muut maksut

​Seuraavat maksut eivät kuulu terveydenhuollon maksukaton piiriin:

Aikuispsykiatrian päiväsairaalamaksu  11,90 euroa

Maksu peritään ylläpidosta jokaiselta käynniltä. 

Lastenpsykiatrian päiväsairaalamaksu  22,50 euroa​

Maksu peritään ylläpidosta enintään 7 käyntikerralta kalenterivuodessa. 

Perhehuone  synnytysten yhteydessä 44,00 euroa 

Ateriamaksu kehitysvammaisten erityishuollon työ/päivätoiminnassa  4,00 euroa

 

Ostopalvelut

Sairaanhoitopiirin ostaessa hoitopalveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta ovat asiakasmaksut samat kuin sairaanhoitopiirin itse tuottamista vastaavista palveluista perittävät maksut.