Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Mitä HTA tarkoittaa?


Mitä HTA tarkoittaa?

Terveydenhuollon menetelmien arvioinnista käytetään englantiin perustuvaa lyhennettä HTA, Health Technology Assessment, joka sopii myös suomenkieliseen käsitteeseen hoitoteknologioiden arviointi. Arvioinnin kohteena ovat uudet ja jo vakiintuneessa käytössä olevat menetelmät, joihin kuuluvat lääkkeet, laitteet ja toimenpiteet sekä hallinnolliset tukijärjestelmät (esimerkiksi potilastietojärjestelmät).  Näkökulmana voi olla menetelmän kliininen vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset sekä menetelmän käyttöön liittyvät sosiaaliset, eettiset, organisatoriset ja juridiset vaikutukset.

Terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa kootaan ja yhdistetään paras saatavilla oleva tieto tukemaan näitä menetelmiä koskevia terveyspoliittisia ja kliinisiä päätöksiä. Tuki on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattiryhmille, poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle.

Hoitoteknologioiden arvioiminen on monitieteistä ja kansainvälistä. Yhteistyön avulla voidaan kehittää yhtenäisiä käytäntöjä ja välttää päällekkäistä tutkimusta sekä saada tietoa muissa maissa tehdystä arviointityöstä.

Mihin HTA:ta tarvitaan?

Erikoissairaanhoidossa ja lääketieteen eri erikoisaloilla otetaan vuosittain käyttöön lukuisia uusia hoidollisia ja diagnostisia menetelmiä. Luotettavaa arviointitietoa tarvitaan jatkuvasti hoitolinjauksista, hankinnoista ja määrärahojen käytöstä päätettäessä sekä yhä useammin myös silloin, kun halutaan luopua vanhentuneesta teknologiasta.

Arviointia tarvitaan etenkin silloin, kun

  • menetelmä on uusi tai erityisen kallis
  • menetelmä on kansanterveyden tai kansantalouden kannalta merkittävä
  • menetelmän käytössä tai tuloksissa havaitaan merkittävää alueellista vaihtelua
  • käytössä oleva menetelmä on osoittautunut tehottomaksi tai jopa haitalliseksi.

Mihin kysymyksiin menetelmäarviointi vastaa?

  • Onko uusi teknologia parempi kuin vanha?
  • Onko uuden, kalliin hoitomenetelmän käyttöönotto perusteltavissa?
  • Millä tavalla teknologia muuttaa potilaan elämää?

Menetelmäarviot vastaavat kysymyksiin, jotka voivat vaikuttaa terveyspoliittisiin tai kliinisiin päätöksiin. Suomen terveyskeskuksissa ja sairaaloissa tarvitaan päivittäin tietoa siitä, miten uudet ja jo käytössä olevat menetelmät vaikuttavat potilaan hoidon järjestelyihin. 

 Mini-HTA

​Mini-HTA on suppea, mutta järjestelmällinen menetelmäarviointi. Sairaaloiden käytössä olevan mini-HTA-lomakkeen avulla voidaan nopeasti arvioida uuden menetelmän käytön edellytykset ja vaikutukset sairaala- tai paikallistasolla.

Lomakkeen kysymyksillä kartoitetaan arvioitavan menetelmän etuja ja haittoja, taloudellisia vaikutuksia sekä seurauksia potilaalle ja organisaatiolle.

 Muualla verkossa

Oppaita

HTA-opas (Kustannus Oy Duodecim)
Menetelmien arvioinnin kaikki vaiheet aihevalinnasta vaikutusten mittaamiseen

Verkko-opetusta

Future Learn  -verkkopalvelu tarjoaa Glasgow'n ja Sheffieldin yliopistojen järjestämiä maksuttomia kursseja:

  • Introduction to Health Technology Assessment: Peruskurssi (12 h) kaikille HTA:sta kiinnostuneille
  • Measuring and Valuing Health: Lyhyt (9 h) kurssi lääkkeiden ja hoitojen valintaan vaikuttavista tekijöistä
  • Choosing Which Treatments Get Funded: Lyhyt (12 h) kurssi terveydenhuollon päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä 

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa  on mahdollisuus suorittaa Terveystaloustieteen perusopinnot (25 op)