Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Sähköiset palvelut > OmaOYS-palvelun käyttöehdot


OmaOYS-palvelun käyttöehdot

​​​​​Yleistä

OmaOYS-palvelu on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (jäljempänä PPSHP) ja Istekki Oy:n ylläpitämä sähköinen asiointipalvelu (jäljempänä "Palvelu").

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti PPSHP:n​ asiakkaiden käyttöön (jäljempänä "Käyttäjä"). Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös PPSHP:n yhteistyökumppaneiden (jäljempänä "Yhteistyö-kumppanit") sekä muiden kolmansien osapuolien tuottamaa aineistoa ja palveluita.

OmaOYS-palvelun käyttäminen edellyttää, että palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Palvelun käyttöehtoja. Käyttäjän on tutustuttava näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista. Käyttäjän on hyväksyttävä Palvelun käyttöehdot ja tehtävä sähköisen asioinnin suostumus käyttöönoton yhteydessä voidakseen käyttää Palvelua. Jos Käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai anna suostumusta, Palvelun käyttö keskeytyy. Palvelun käytön suostumuksen voi peruuttaa palvelussa.

​Palvelun käyttö on käyttäjälle maksutonta.


Palveluntuottajan yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)
PL 10
90029 OYS 

08 315 2011 (vaihde) 
Yhteystietoja: https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Yhteystiedot/Pages/default.aspx

OmaOYSin teknisestä ylläpidosta vastaa:

​Istekki Oy
Viestikatu 3
70600 Kuopio
017 618 0700 (vaihde)

 

Palvelun tarkoitus ja Käyttäjän rooli

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän sähköiseen asiointiin kertakirjautumisen periaatteella.

Palvelun kautta Käyttäjällä on mahdollisuus tarkastella ajanvarauksiaan, päivittää yhteystietojaan (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja tarkistaa lähiyhteyshenkilöiden tiedot​. Osoitetiedot päivittyvät automaattisesti Digi- ja väestötietovirastosta. Sähköistä asiointia on tarjolla aina siinä laajuudessa, kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. PPSHP:llä on oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Palvelun käyttäjälle tarjoaa.

Käyttäjän Palvelussa ylläpitämiä ja hyväksymiä yhteystietoja voidaan suostumuksen perusteella käyttää PPSHP:n ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen ylläpitämiseen. Yhteystiedot päivittyvät automaattisesti PPSHP:n potilashallintajärjestelmään, jolloin niihin sovelletaan asiakas- ja potilastietoja koskevia säädöksiä ja määräyksiä.

Käyttäjä on sähköisen asioinnin suostumukseen perustuen velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, kansallisen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta sähköisen asioinnin suostumuksen, Palvelun käyttöehtojen, lain, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä PPSHP:lle, Yhteistyökumppaneille sekä kolmansille osapuolille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. PPSHP:llä on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista PPSHP:lle, Yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille.​

Käyttöoikeus

​Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua. 

Rekisteröityminen ja palvelun käyttö

​Palvelun Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Palvelu on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelun Käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja aina Palveluun kirjauduttaessa Käyttäjän tiedot voidaan hakea Digi- ja väestötietovirastosta. Tiedot voidaan myös saada alkuperäisestä tunnistuslähteestä, kuten pankin tunnistuspalvelusta. Käyttäjä voi ylläpitää puhelinnumeroaan sekä sähköpostiosoitettaan Palvelussa. Näitä tietoja voidaan käyttää sähköisen asioinnin välineinä, kuten sähköpostilla tai tekstiviestillä toimitettujen ilmoitusten lähettämiseksi.

Palveluun kirjautuminen ja Palvelun käyttäminen edellyttävät aina vahvan tunnistusmenetelmän käyttöä. Palveluun tunnistaudutaan kansallista tunnistuspalvelua käyttäen (Suomi.fi-tunnistuspalvelu).

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa näitä Käyttöehtoja ja Palveluun sisäl-tyvissä erillisissä palveluissa mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman PPSHP:n kirjallista lupaa. PPSHP pidättää itsellään oikeuden evätä Palvelu Käyttäjältä.

Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita ja neuvoja ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä tutkimusta tai terveydentilan arviointia, eikä niiden perusteella voida esittää PPSHP:ta kohtaan vaatimuksia.


Tekijänoikeus

​Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat PPSHP:lle ja/tai yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille.

Palvelun tai Palvelussa saatavissa olevan aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman PPSHP:n kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten.

Käytettäessä palvelua sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava PPSHP:n ja/tai yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty.


Yhteistyökumppaneiden ja kolmansien osapuolten palvelut

​Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Yhteistyökumppaneiden ja kolmansien osapuolten tuottamaa sisältöä ja palveluita. PPSHP ei vastaa Palvelusta löytyvästä tai sinne linkitetystä Yhteistyö-kumppaneiden tai kolmansien osapuolien tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palve-lusta. Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi muita kuin tässä dokumentissa mainittuja käyttöehtoja, jotka Käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen Palvelun käyttämistä

 

Vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

​Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä kaikista Palvelun käytön aiheuttamista kustannuksista.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Palvelun kautta mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa toisen osapuolen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Vastuut ja velvollisuudet

​PPSHP ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Palvelussa esitettävien tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti, ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

PPSHP ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. PPSHP:llä on oikeus keskeyttää Palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa yleisellä ilmoituksella Palvelun etusivulla.

PPSHP ei vastaa Käyttäjille, Yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

PPSHP:llä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta Palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

 

Henkilötietojen käyttö

​PPSHP kerää Käyttäjän antamia henkilötietoja (mm. nimi, henkilötunnus ja osoite) OmaOYS- palveluun (rekisteri kts. OmaOYS-palvelu tietosuojaseloste) ja tallentaa ne potilashallintajärjestelmään. PPSHP ei luovuta Käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään PPSHP noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/678) ja tietosuojalakia (1050/2018) sekä hyvää tiedonkäsittely-tapaa. Rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löydät lisätietoja PPSHP:n Palvelun tietosuojaselosteesta.

 

Tietoturva

​Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. PPSHP ja alustan toimittaja Istekki Oy järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen.

 

Käyttöehtojen muutos

​PPSHP:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti, milloin tahansa, oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan PPSHP:n ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä peruuttamalla sähköisen asioinnin suostumuksen Palvelussa.